شکایت از اشخاص

شکایت از کارفرما در صورت ساعت کاری بیش از قانون کار چگونه است؟

راهنمای مطلب

بر اساس قوانین کار و رفاه اجتماعی، کارگران و کارمندان باید مطابق قرارداد کار ساعت‌های مشخصی را به کار برای کارفرمای خود مشغول باشند و طبق آن ساعات مزد دریافت نمایند.

محاسبه ساعات کاری کارگران بر عهده معاونت مالی شرکت یا سازمان کارفرما است. کارگران در ازای میزان ساعتی که برای کارفرما کار می‌کنند، حقوق دریافت خواهند کرد و در تعدادی از روزهای هفته ممکن است که از ساعات کاری مقرر در قانون، بیشتر فعالیت کرده که در این حالت مشمول اضافه کاری خواهند شد و باید متناسب با ساعات کارکرد اضافه حقوق دریافت کنند.

معمولاً کارگران شاغل در بسیاری از کارگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی از این موضوع همواره گله‌مند هستند که کارفرمایان ساعات قانونی کار را رعایت نمی‌کند و حتی در صورت انجام اضافه کاری از پرداخت مزد اضافه به کارگران شانه خالی می‌نمایند.

بنابراین لازم است در ابتدای امر کلیه کارگران به حقوق قانونی خود در خصوص ساعات کاری آگاهی کامل داشته باشند تا در صورت هر گونه اجحاف در این موارد بتوانند به راحتی یا با مذاکره با کارفرما یا نهایتا طرح شکایت قانونی در ادارات کار، حقوق از دست رفته خود را به راحتی به دست آورند.

در این مقاله قصد داریم ضمن آشنایی تمام کارگران و کارفرمایان به مفاهیم ساعات کاری و اضافه کار در قانون کار، مراحل طرح شکایت به جهت احقاق حق از دست رفته را نیز در این خصوص بازگو نماییم.

تعریف ساعت کار در قانون کار

ساعت کار کارگر در ماده ۵۱ قانون کار تعریف گردیده است. ساعت کار برابر با این قانون «مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار خواهد داد».

در متن ماده ۵۱ قانون کار نکات و عباراتی همچون نیرو و وقت کارگر و همچنین عبارت به منظور انجام کار و در اختیار کارفرما بودن  از اهمیت زیادی بر خوردار است.

تناسب ساعت کار با حقوق و مزایای کارگران

از طرفی در مواد ۲ و ۳ قانون کار، کارگر باید در مقابل دریافت حق السعی کار کند. بنابراین از تلفیق ماده ۵۱ و مواد ۲ و ۳ قانون کار مشخص می‌گردد که حقوق و مزد کارگر باید با مدت زمان یا همان ساعت کاری او در تناسب باشد.

بازه زمانی کار کردن

مدت زمانی که کارگر یا کارمند در کارگاه یا شرکت سپری می کند

مدت زمانی که یک کارگر در کارگاه سپری می کند با ساعات کار منظور قانون کار متفاوت بوده و ممکن است تمام مدت زمانی که کارگر در کارگاه حضور دارد جز ساعات کاری قانونی او محسوب نگردد.

منظور از ساعات کار به مدت زمانی اطلاق می‌شود که کارگران نیرو یا وقت خود را برای انجام کار در اختیار کارفرمای خود قرار می‌دهد.

پس باید گفت زمان‌هایی که در محل کارگاه به غیر از انجام کار سپری می شوند جز ساعات کار محسوب نخواهد شد. مثل ساعات صرف غذا، ساعات استراحت، ساعات نماز و غیره.

به عنوان مثال کارگری که از ساعت ۷ صبح وارد کارگاه می‌گردد و ساعت ۱۵ از کارگاه خارج خواهد شد و همچنین از ساعت ۱۳ لغایت ۱۳:۳۰ برای استراحت و صرف نهار از محل کار خارج می‌گردد، هر چند ۸ ساعت در کارگاه حضور فعال داشته ولی ۷.۵ ساعت کارکرد برای کارفرمای خود داشته است.

بر عکس این موضوع نیز در برخی مشاغل و فعالیت‌های شغلی حاکم است. ماهیت بسیاری از کارها به شکلی است که کارگران باید در محل کارگاه حضور داشته باشند و در صورت نیاز به انجام کار بپردازند.

مثل کارهای امداد و نجات، تعمیرات و امثال آن. در چنین مشاغلی ماهیت کار به این صورت است که کارگران هم نیرو و هم وقت خود را برای انجام کار دراختیار کارفرما قرارداده‌اند. در چنین مشاغلی مدت زمانی که کارگران در انتظار ارجاع کار هستند نیز جز ساعات کاری آنان به حساب خواهد آمد.

نمونه دیگر در آموزشگاه‌ها و مدارس اتفاق می‌افتد. معلمان و مربیان در زمان‌هایی بین ساعات تدریس اوقات استراحت دارند که این مدت نیز با توجه به ماهیت کار جزو ساعات کاری آن‌ها محسوب می گردد.

میزان ساعات کار در قراردادهای کار و نحوه محاسبه آن

میزان ساعت کاری به نوع قرارداد کار وابسته است. برخی قراردادها تمام وقت، پاره وقت، کارمزد و … هستند که میزان ساعات کار نیز باید بر حسب آن قرارداد تعیین گردد.

ساعت کار روزانه

با عنایت به قانون کار و مطابق با ماده ۵۱، حداکثر ساعات کار یک کارگر در روز 8 ساعت تعیین گردیده است و با توجه به تبصره این ماده، مجموع ساعات کاری در هفته برای کارگرها ۴۴ ساعت تعیین شده است.

میزان ساعت کار هفتگی

براساس ماده ۶۲ قانون کار، روزهای جمعه روز تعطیل رسمی اعلام شده است و مزد این روز برای تمام کارگرها محاسبه خواهد شد. ساعت کاری در طول یک هفته ۴۴ ساعت می‌باشد و نحوه محاسبه ساعات کاری وزارت کار در طول روز به این شکل است:

ما در هر هفته ۶ روز کاری داریم که با تقسیم بر عدد ۴۴ ساعت کار در هفته به عدد ۷.۳۳ می‌رسیم که در نهایت ساعات کاری روزانه ۷ ساعت ۲۰ دقیقه تعیین گردیده است.

البته ممکن است که این ساعات در تعدادی از سازمان‌ها و شرکت‌ها کمی ‌کمتر یا بیشتر باشد که در مجموع باید در طول یک هفته از ۴۴ ساعت بیشتر نباشد.

ساعت کار ماهانه

قانون کار و ماده ۶۳ روز‌های جمعه و روز ۱۱ اردیبهشت که روز کارگر است را برای تمام کارگر‌ها و کارمند‌ها تعطیل رسمی اعلام کرده است. در این روز‌ها مزایا، مزد و بیمه کاگران محاسبه شده و به آن‌ها پرداخت خواهد شد.

لازم است تمام کارگران از فرمول و نحوه محاسبه ساعات کاری در کارگاه خود کاملا مطلع باشند. محاسبه ساعات کاری ماهانه وزارت کار برای کارگر‌ها در یک ماه به این شکل است که تعداد روز‌های کاری یک ماه در عدد ۷.۳۳ ضرب می‌گردد و میزان حقوق ماهانه کارگر بر این میزان مشخص می‌شود.

مثلا در آذر ماه سال ۱۴۰۰، روز تعطیل در تقویم نداریم و تعداد روزهای جمعه نیز ۴ روز است که با عنایت به این موضوع، این ماه دارای ۲۶ روز کاری است و با ضرب در ۷.۳۳ کل ساعات کاری در آذر ماه ۱۹۱ ساعت خواهد شد.

نحوه محاسبه اضافه کار در قانون کار چگونه است؟

در تعیین و محاسبه ساعات کاری برابر با ماده ۵۱ قانون وزارت کار، کارگر باید به میزان ۴۴ ساعت در طول هفته و 191 ساعت در طول ماه در اختیار کارفرمای قرار داشته باشد و این ساعات جز ساعات کاری او محسوب می‌گردد و در صورتی که بیشتر از این میزان در مجموعه فعالیت نماید، باید به عنوان ساعات اضافه کاری از کارفرما مزد جداگانه دریافت نماید.

حال چنانچه کارفرما نیاز به اضافه کاری کارگر در آن فعالیت شغلی داشته باشد، باید با او توافق نماید و براساس شرایط و مقررات ماده ۵۹ قانون وزارت کار و رفاه اجتماعی اقدامات لازم را به انجام برساند.

به طور کلی دو حالت برای کارگران در این شرایط متصور خواهد بود:

 • کارمند‌ها و کارگرها در طول هفته و بعد از ساعات کاری روزانه خود، تعداد ساعات بیشتری در محل کارگاه حضور داشته و کار می‌کنند.
 • کارگر‌ها و کارمندها در روزهای تعطیلات رسمی یا روزهای جمعه ‌در محل کار خود حضور می‌یابند و به کار مشغول می‌شوند.

در تعیین و محاسبه ساعات کاری و مطابق  با قوانینی که پیش‌تر ذکر کردیم، در صورتی که کارگری بیشتر از ساعات کار موظفی خود به کار مشغول شود و با کارفرما نیز در این خصوص توافقی داشته باشد، مشمول دریافت اضافه کاری خواهد شد.

برای انجام اضافه کاری باید توافق کارگر و پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد برای هر ساعت کار در نظر گرفته شود.

در اغلب شرکت‌ها و مجموعه‌ها و کارگاه‌ها محاسبه حقوق کارگران به صورت ماهانه است و مبلغ اضافه کاری هم در زمان پرداخت حقوق تعیین و پرداخت می‌گردد، مگر اینکه توافق دیگری با کارفرما حاصل شده باشد. در ادامه به نحوه و چگونگی محاسبه اضافه کاری سال ۱۴۰۰کارگران اشاره خواهد شد.

چنانچه کارگر بیشتر از ساعات کار قانونی خود، در محل کارگاه مشغول به فعالیت گردد و در واقع حضور در محل کار داشته باشد، مشمول اضافه کاری خواهد شد.

به موجب قانون کار برای هر ساعت اضافه کاری در سال ۱۴۰۰، کارفرما موظف است ۴۰ درصد از مزد هر ساعت کاری را به کارگر پرداخت نماید. فرمول محاسبه اضافه کاری در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است.

ساعت کاری اداره

فرمول محاسبه ساعت اضافه کاری

یکی از عوامل تاثیر گذار بر محاسبه ساعت اضافه کاری، نرخ ساعت کاری است. با توجه به این مسئله، باید نرخ یک ساعت کار کارگر محاسبه گردد و به ازای هر یک از ساعات اضافه کاری، علاوه بر نرخ عادی مزد، ۴۰ درصد نیز از نرخ عادی را هم به عنوان دستمزد دریافت نماید. در واقع فرمول اضافه کاری، دستمزد یک ساعت کار معمولی ضربدر ۱.۴ خواهد بود.

حقوق یک ساعت اضافه کار کارگر عادی = حقوق یک ساعت کار عادی  ضربدر ۱.۴

شرایط تعلق اضافه کار برابر با قانون کار

همانگونه که ذکر شد ساعات کار در طول هفته باید ۴۴ ساعت باشد و در طول روز بیشتر از ۸ ساعت کار توسط کارگر انجام نگردد و کافرما نیز علاوه بر این ساعات هیچ کاری به کارگر تحمیل نکند.

اما در صورتی کارگر و کارفرما توافق بر اضافه کاری داشتند، باید به شرایط زیر پایند باشند:

 • شخصی که با کارفرما برای انجام اضافه کاری توافق می‌کند نباید نوجوان باشد.(سن کمتر از 15 سال)
 • اضافه کاری باید به صورت موقت انجام شود و از 4 ساعت در طول روز تجاوز نکند.(  البته تحت شرایط اضطراری با توجه به قوانین امکان اینکه ساعات اضافه کاری را افزایش داد، وجود خواهد داشت.)
 • در ساعات اضافه کاری نباید کارگران را مجبور به انجام فعالیت‌های سخت کاری نمود.
 • در تعیین و محاسبه ساعات کاری باید مبلغ و هزینه اضافه کاری هم محاسبه و پرداخت گردد.
 • برای انجام اضافه کاری کارگر نباید شب کار باشد.

تاثیرات ساعات کار کارگران بر حقوق و دستمزد آن‌ها

هر کارمند و کارگر با توجه به تعداد ساعاتی که برای کارفرما کار می‌کند، حقوق و مزایای شغلی خود را دریافت خواهد کرد.

حداقل حقوق دریافتی برای هر کارگر در ابتدای سال و توسط شورای عالی کار و امور اجتماعی تعیین خواهد شد و پس از آن باید به تصویب هیئت دولت برسد و کارفرمایان مکلف به انجام آن خواهند بود.

محاسبه ساعات کاری، اضافه کار، مزایا، پاداش و عیدی بر عهده کارفرما بوده و باید به صورت دقیق تعیین گردد و به کارگران پرداخت شود.

جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ طبق قانون کار

جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ طبق قانون کار

محاسبه ساعات کاری شغل‌های سخت و زیان آور

برخی از مشاغل در قانون کار به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌آیند که در ماده ۵۲ قانون به آن پرداخته شده‌است.

همانگونه که ذکر شد قانون کار برای مشاغل عادی ۴۴ ساعت در هفته کارکرد تعیین کرده ولی برای مشاغل سخت، ۳۶ ساعت کارکرد در نظر گرفته‌است.

در واقع ساعت کاری برای هر روز در مشاغل سخت، ۶ ساعت در روز تعیین گردیده است که البته برای مشاغل عادی 7.33 تعیین شده بود.

نکته بسیار مهم در مشاغل سخت این است که طبق قانون و بر اساس ماده ۶۱ در شغل‌هایی که سختی کار دارند، نباید اضافه کاری به کارگر تحمیل گردد.

همچنین مطابق قانون مرخصی وزارت کار، میزان مرخصی برای کارگرانی که در مشاغل سخت به کار مشغول هستند، ۵ هفته در سال بوده که در دو نوبت و در پایان هر ۶ ماه سال امکان استفاده کارگر وجود خواهد داشت.

حداکثر ساعات اضافه کاری برابر با قانون کار

در تعیین ساعات اضافه کاری و میزان آن مطابق با تبصره ماده ۵۹ قانون کار، سقفی برای ساعات کار اضافی تعیین نگردیده است. البته توجه داشته باشید که کار بیش از چهل ساعت، باید با توجه به استثنائات این ماده مورد بررسی قرار گیرد.

اضافه کاری

آیا صرف غذا در محیط کار و همچنین استراحت بین کارهای سخت، جزو ساعات کارکرد کارگر است؟

با عنایت به ماده ۵۱ قانون کار، ساعات کار در واقع مدت زمانی است که کارگر زمان و نیروی خود  را در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. پس باید گفت به طور قانونی، اوقات صرف غذا و استراحت یا اقامه فریضه نماز را نباید جزیی از ساعات کار محسوب نمود.

البته بدیهی است در صورتی که در کارگاهی زمان نماز، استراحت و ناهار جزو ساعات کار ‌تلقی گردد، عرف و رویه مذکور کماکان معتبر بوده و به قوت خود باقی است.

برای ماه مبارک رمضان، کارفرمایان موظف هستند مدت زمانی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری در نظر بگیرد.

بررسی وضعیت کارگران ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت

سوالی که در محاسبه ساعات کاری برخی مشاغل بوجود می‌آید این است که وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان یا کارگرانی که به صورت ۲۴ ساعت مشغول به کار و ۲۴ ساعت متوالی استراحت دارند از نظر قانون کار چگونه تعیین می‌گردد؟

کارگرانی که طبق توافق با کارفرما به صورت ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت در کارگاه‌ها مشغول به کار هستند، نحوه انجام کار آن‌ها بر اساس ماده ۵۳ قانون کار بوده و همچنین با توجه به ماده ۵۸ قانون برای هر ساعت کار در شب باید ۳۵ درصد اضافه بر مزد در ساعات عادی دستمزد آن‌ها محاسبه و پرداخت گردد.

همچنین توجه داشته باشید مازاد بر انجام ۴۴ ساعت کار در هفته این کارگران، به عنوان اضافه کار محسوب شده و باید با رعایت ماده ۵۹ قانون کار محاسبه و پرداخت گردد.

در خصوص روزهای تعطیل که در قانون کار و ماده ۶۲ به آن اشاره گردیده است، هر کارگر در یک هفته کامل، یک روز تعطیل دارد و برای اشخاصی که به صورت ۲۴ کار و ۲۴ استراحت مشغول به کار هستند هم این قانون برقرار است و در صورت عدم برقراری روزهای تعطیل برای آن‌ها باید این روزها به عنوان اضافه کار محسوب گردد.

بررسی تاخیر در ساعات ورود و تعجیل در خروج کارگران از کارگاه

در زمان‌هایی که کارگران در حین ورود به کارگاه تاخیر داشته باشند یا در هنگام خروج تعجیل نموده باشند، آیا می‌توان از ساعات اضافه کاری آن‌ها در محل کارگاه کسر کرد؟

در پاسخ باید عنوان کرد که اولا دقت داشته باشید که مزد اضافه کاری ۴۰ درصد از مزد روزانه عادی است و در صورت کسر کار کارگر نمی‌توان زمان اضافه کار را با آن تهاتر کرد. بنابراین هر کدام باید به صورت کاملا جداگانه محاسبه و از میزان همان مزد کسر گردد.

تاثیر کمک هزینه مسکن، خواربار و بن کارگری بر میزان کار و اضافه کاری

مزد و حقوق ماهانه ترکیبی از حقوق پایه، هزینه‌های خواربار، مسکن، بن کارگری و حق اولاد است که جزیی از مزایای ثابت برای پرداخت در هر ماه محسوب می‌گردد. با عنایت به قانون کار و محاسبه ساعات کاری در ماده ۳۶، محاسبه نرخ اضافه کاری را نباید جزو مزد منظور نمود.

تعطیلی

امکان طرح شکایت از کارفرما در صورت تحمیل ساعات کاری بیشتر از قانون کار

همانگونه که ذکر شد کارفرما نمی‌تواند کارگر را مجبور به اضافه کار نماید و در صورت توافق بر انجام این امر، اضافه کار جزیی از حق و حقوق قانونی یک کارگر است و چنانچه کارفرما این موارد را پرداخت ننماید، همانند این است که در حداقل حق قانونی کارگر اجحاف نموده است، پس در این شرایط کارگران به آسانی قادرند تا از کارفرما در مراجع قانونی شکایت کرده و مزد و اضافه کار توضیح داده شده را دریافت نمایند.

در آغاز این تشریفات، کارگران باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و جهت شکایت از کارفرما کد احراز هویت دریافت نمایند و بعد از آن به سامانه جامع اداره کار وارد شوند و دادخواست خود را با عنوان مطالبه اضافه کار کارگر به ثبت برسانند و در ادامه این پروسه منتظر تعیین وقت رسیدگی بمانند.

پس از آغاز رسیدگی و مشخص شدن وقت، لازم است که کارگر در موعد مقرر شده در اداره کار حاضر شود و مطالبات و دلایل خود را در خصوص پرداخت نشدن اضافه کار بیان نماید.

در صورت اثبات رابطه کاری در ادارات کار، رسیدگی لازم درهیات تشخیص نسبت به عدم پرداخت اضافه کار کارگر توسط کارفرما بعمل آمده و رای قابل تجدید نظری صادر خواهد شد. البته این رای، قابل تجدید نظر در هیات حل اختلاف خواهد بود.

یکی از سوالاتی که معمولا در ذهن کارفرمایان است این است که آیا برای عدم پرداخت اضافه کار راهی وجود دارد؟

در پاسخ به این سوال معمولا مشاوره‌های نادرستی به کارفرمایان داده می‌شود. مثلا اینکه اگر بیمه کارگر را به حساب تامین اجتماعی واریز نکنید، رابطه کاری شکل نخواهد گرفت پس در نتیجه لازم نیست کارفرما برخی مزایا همچون حق ماموریت کارگر را پرداخت نماید!

کارفرمایان باید بدانند که این مشاوره‌ها اصلا محمل قانونی نداشته و راه‌های متنوع دیگری برای احراز رابطه کاری وجود دارد و با اثبات این امر نه تنها کارفرما مجبور خواهد بود که نسبت به پرداخت حقوق و اضافه کار اقدام نماید، بلکه بابت عدم پرداخت بیمه توسط کارفرما که جز تکالیف اوست، توسط خود سازمان تامین اجتماعی نیز مبلغی معادل دو تا ده برابر مبلغ حق بیمه به عنوان جریمه محکوم خواهد شد.

در صورت شکایت کارگر به مراجع مربوطه بابت پرداخت نشدن اضافه کار و البته در صورت اثبات این امر، کارفرما به پرداخت تمام موارد ذکر شده و سایر حقوق کارگر محکوم خواهد شد و باید طبق آخرین مصوبه سالانه وزارت کار، اضافه کار را پرداخت کند، در غیر این صورت به جریمه عدم پرداخت نیز محکوم خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت طرح شکایت از کارفرما

جهت طرح دعوا در مراجع اداره کار، باید کلیه مدارک و اسنادی که دلالت بر وجود رابطه کارگری دارد، از جمله سند قرارداد، گزارش اداره بیمه تامین اجتماعی، فرم ساعات ورود و خروج از کارگاه و یا هر دلیل و مدرکی که اثبات کننده این رابطه باشد و در موضوع دعوای شما گره‌گشا باشد را باید به همراه داشته باشید و به پیوست، ضمیمه شکایت یا پرونده نمایید.

همانگونه که در اغلب مقالات ما در حوزه روابط کارگری و سایر حوزه‌ها ذکر گردیده، در طرح دعوا یا دفاع از هر ادعایی، شما باید تمامی مدارک و مستنداتی را که دلالت برحقانیتتان دارد، در صورت نیاز به دادگاه ارائه نمایید و آن‌ها را به همراه لایحه دفاعیه حتما ضمیمه پرونده‌ کنید.

همچنین به این موضوع توجه داشته باشید که بر اساس قانون، برای اثبات هر ادعایی از سند، اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می‌توان استفاده کرد که به این موارد ادله اثبات دعوا گفته می‌شود هر چند علم و آگاهی قضات یا کارشناسان رسیدگی کننده در مراجع کار نیز در بسیاری از پرونده‌ها بی تاثیر نخواهد بود.

زمان‌بر بودن طرح دعوا در دعاوی کارگری

در صورت اثبات ادعاهای انتصابی در جریان پرونده های اداره کار، می‌توان گفت که طرح دعوا در مسائل مربوط به روابط کارگر و کارفرما نیز کمی زمان بر است و با عنایت به مراحل مختلف رسیدگی به این دعاوی از جمله مرحله هیات تشخیص، هیات حل‌اختلاف و احیانا مرحله تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری، می‌توان گفت که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح شکایت به هیچ عنوان قابل پیش‌بینی دقیق نیست و رسیدگی به دلایل کارگران و کارفرمایان، احتمال زمان بر شدن آن را افزایش می‌دهد. بنابراین نمی‌توان زمان مشخصی را بیان کرد.

البته متخصصین این حوزه، با تجربه‌ای که در پیگیری و انجام پرونده‌های مختلف کسب نموده‌اند، می‌توانند بهترین و سریع ترین مسیر را برای شما انتخاب نمایند.

میزان اضافه کاری

مزایای استفاده از خدمات وکلای و مشاوران دادگستری در تنظیم شکایت از کارفرما

مشاوران و وکلای دادگستری افراد با تجربه‌ای هستند که در زمینه مسائل حقوقی، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می توانند در رسیدگی به تمامی پرونده‌های حقوقی و کیفری، خصوصا موضوعات اشاره شده در تنظیم شکایت از کارفرما، گره گشای موکل خود باشند.

دیدگاه و نگاه یک وکیل با تجربه به یک قرارداد کار با نگاه یک کارگر یا کارفرما بسیار متفاوت است.

قرارداد یا حتی شکواییه‌ای که شاید از نظر شما تمام جوانب احتیاطی در آن لحاظ شده باشد، بعد از مطالعه آن توسط یک وکیل یا مشاور حاذق در امور استخدامی و روابط کارگری، بعضاً ممکن است دستخوش تغییرات بنیادین گردد.

بنابراین کسب مشاوره و یا تنظیم شکایت خود را حتما به یک وکیل متخصص واگذار نمایید.

از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکلا و مشاوران سامانه حقوقی شکایت 24: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به دادگاه، تامین و حفظ حق و حقوق موکل در پروسه رسیدگی به دعاوی مربوط به قانون کار خواهد بود.

ارائه خدمات تخصصی حقوقی و پشتیبانی از آن توسط سامانه حقوقی شکایت 24

موارد اشاره شده جزء بسیار کوچکی از حقوق و روابط کارگران در قانون کار است که بیانگر روابط حساس بین کارگر و کارفرما در حوزه حقوق کار بوده و از اهمیت بسیار بالایی نیز برخوردار است که در صورت عدم رعایت آن همواره شاهد بروز اختلاف و مسائل گوناگون در این زمینه خواهیم بود.

عمده مشکلات پیش آمده در مراجع کار برای کارگران و عدم موفقیت آن‌ها در طرح شکایت علیه کارفرما، کم‌توجهی به مقررات و اصول درست تنظیم شکایت است که در این زمینه یا هر مورد مشابه باید از تخصص افراد متخصص بهره گرفت.

اگر در خصوص تنظیم شکایت تخصصی کار نیاز به مشاوره حقوقی دارید یا قصد دارید تهیه و تنظیم دادخواست را برعهده کارشناسان و وکلای متخصص قرار دهید، بهترین امکان برای شما استفاده از خدمات بسیار متنوع سامانه حقوقی شکایت24 خواهدبود.

متاسفانه بیشتر افراد جامعه ما که با مشکل حقوقی مواجه می‌شوند، در ابتدا برای رفع معضل خود به وکیل دادگستری مراجعه نمی‌کنند و همین موضوع تبعات جبران‌ناپذیری را برایشان ایجاد خواهد کرد.

اخذ وکیل در مسایل مربوط به روابط کاری می‌تواند کمک شایان توجهی به طرفین دعوی نماید اما به علل مختلفی شاید امکان دسترسی شما به وکیل دادگستری وجود نداشته باشد که در این شرایط استفاده از خدمات مشاوره حقوقی می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد.

مشاوره حقوقی از جهات مختلفی می‌تواند مزیت‌های بسیار زیادی برایتان داشته باشد که در کمترین حالت، اطلاعات حقوقی شما را در خصوص مورد مربوطه افزایش خواهد داد.

سامانه حقوقی شکایت 24 با بهره‌مندی از کارشناسان و مشاوران حقوقی و وکلای مجرب و متخصص آماده خدمات رسانی در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانواده، اختلافات حوزه کار و روابط کارگر و کارفرما و سایر مسائل حقوقی است.

لازم به ذکر است که این سایت حقوقی علاوه بر ارائه مشاوره‌های حقوقی تخصصی، در زمینه تهیه و تنظیم انواع اوراق قضایی مثل شکوائیه، دادخواست، لوایح دفاعیه، اظهارنامه و همانند آن نیز خدمات رسانی می‌نماید.

در هر صورت اگر به مشاوره حقوقی نیاز پیدا کردید و یا قصد تنظیم قراردادهای کاری، شکوائیه، دادخواست، و سایر اوراق قضایی را داشتید، قبل از هر اقدام حقوقی به سامانه شکایت 24 مراجعه کنید و از خدمات متنوع این سامانه بهره‌مند شوید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۵ رای

‫2 دیدگاه ها

 1. سلام وخداقوت
  ممنون میشم اگه پاسخ بفرمایید
  مجازات تحمیل ساعات کاراضافی علاوه بر قوانین وضع شده(حداکثر۴ساعت درروز)توسط کارفرما(درصورت عدم رضایت کارگریاکارمند)چیست؟
  سپاس بیکران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا