شکایت از ادارات / سازمان ها

احترام به حقوق مراجعه‌کننده در همه ادارات دولتی چه آن‌هایی که در برخورد بیشتر با مردم قرار دارند مانند بانک و مخابرات  پست تا آن دسته از اداراتی که مراجعه‌کننده عمومی ندارند، مهمترین وظیفه در بدو تشکیل ادارات و سازمان‌ها می‌باشد.

دز صورتی که کارمندی در یکی از ادارات دولتی مرتکب خطایی شود و حقی از ارباب رجوع ضایع کند، یا دستوری از مافوق خود بگیرد که خلاف قانون و مقررات است و همچنین در صورتی که آیین‌نامه یا قوانین داخلی در هر یک از این ادارات به نحوی به تصویب برسد که تضییع کننده حقوق مردمی باشد، همه این موارد قابل شکایت و پیگیری در نهاد دیوان عدالت اداری است.
آشنایی با شیوه دادرسی در دیوان عدالت اداری، دریافت مشاوره حقوقی و وکیل آشنا با این نهاد در پیشبرد پرونده شما کمک‌کننده خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا