شکایت از اشخاص

شکایت کارگر کارمند از کارفرما برای عدم پرداخت حق مسکن و بن خواربار

در قوانین کار ایران، علاوه‌ بر حقوقی که به‌ عنوان دستمزد کار برای کارگر تعیین شده است، مزایای مختصر دیگری نیز در نظر گرفته شده است که باید از جانب کارفرمایان به کارگران زیرمجموعه خود پرداخت گردد.

در واقع تمام کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، باید از این مزایا بهره‌مند شده و کارفرمایان نیز موظف هستند نسبت به تامین و پرداخت آن به کارگران به صورت ماهانه یا سالانه اقدامات لازم را به عمل آورند.

از جمله این مزایای رفاهی که به کارگران مشمول قانون کار تعلق می‌گیرد، حق مسکن و حق خواربار است که در این مقاله سعی خواهد شد به بررسی این دو موضوع و روش‌های شکایت از کارفرما در صورت عدم پرداخت آن اشاره کامل گردد.

بررسی جامع حقوق و مزایا طبق قانون کار

جهت پرداختن دقیق‌تر به موضوع این مقاله، بهتر است کارگران و حتی کارفرمایان برای یک‌بار هم که شده دستمزد و مزایای قانونی متعلقه به کارگران را بشناسند.

هر چند حقوق و مزایای پرداختی به کارگران دارای پیچیدگی‌های خاصی است و بعضا هرساله دچار تغییراتی نیز خواهد شد ولی اطلاع جامع از این حقوق و مزایای که باید به صورت کامل از سوی کارفرما به کارگر پرداخت گردد، قطعا از تبعات و تنش‌های بعدی میان طرفین کم خواهد کرد.

تعاریف و نکات مربوط به حقوق قانونی کارگران

بر اساس ماده ۳۴ قانون کار، کلیه پرداخت‌های قانونی به کارگران به اعتبار قرارداد منعقده کار از جمله مزد یا همان حقوق، هزینه‌های مسکن، کمک عائله مندی، خواربار، مزایای غیر نقدی، ایاب و ذهاب، پاداش افزایش تولید، پرداخت سود سالانه و نظایر اینها طبق قانون حق السعی و مطابق با ماده ۳۵ قانون کار کلیه وجوه یا مبالغ غیر نقدی یا نقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگران تعلق خواهد گرفت و پرداخت خواهد شد مزد نامیده می شود.

مزد ثابت، حقوق ثابت یا حقوق پایه

مزد ثابت به مجموع حقوق اصلی و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل کارگران اطلاق می‌گردد.

حقوق یا مزد اصلی بخش عمده پرداخت‌های کارفرما به کارگران جهت انحام کار خاصی است و بسیاری از محاسبات پرداختی به کارگران از قبیل اضافه کار، سنوات خدمت، طلب مرخصی، کسر کار و همچنین افزایش حقوق بر مبنای آن محاسبه خواهد شد.

مزد و مزایا
انواع مزد

در صورتی که مزد کارگر با ساعات انجام کار او مرتبط باشد،”مزد ساعتی” و در صورتی که بر اساس میزان محصول تولید شده و یا میزان انجام کار باشد، “کارمزد ” و اگر بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد ، ” کارمزد ساعتی ” نامیده می‌شود.

مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل کارگر

مزایای ثابت پرداختی به تبع فعالیت شغلی کارگران، موضوعاتی هستند که پرداخت آن‌ها برای تمام کارگران عمومیت و موضوعیت نداشته و به تعداد معدودی از کارگران در صورت عمل به تکالیف اصلی و در شرایطی خاصی تعلق خواهد گرفت.

به عنوان مثال در صورتی که جمعی از کارگران در معدنی مشغول به انجام کار باشند، فوق العاده سختی کار صرفا به آن‌ها تعلق خواهد گرفت.

در کارگاه‌هائی که دارای طرح ارزیابی و طبقه بندی مشاغل نیستند، منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع فعالیت شغلی، مزایایی خواهد بود که برحسب ماهیت و نوع شغل یا محیط کار و برای ترمیم نمودن بخشی از مزد در ساعات عادی کار پرداخت می شود. که می‌توان به مزایای سرپرستی، سختی کار، فوق العاده شغل و غیره اشاره نمود.

در کارگاه‌هائی که طرح طبقه‌بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل خواهد داد.

تعاریف و نکات مربوط به مزایای قانونی کارگران

مبالغ، وجوه و کالاهایی که به جز حقوق اصلی کارگران به آنها پرداخت می‌شود در زمره مزایا محسوب می‌گردد و از نظر نحوه استمرار در پرداخت آن به مزایای غیر مستمر و مستمر و از لحاظ نوع پرداخت به نقدی و غیر نقدی تقسیم بندی می‌شوند.

دقت نمایید که مزایای انگیزه‌ای و رفاهی از قبیل خواربار، کمک هزینه مسکن، کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه که به کارگران تعلق گرفته و پرداخت می‌گردد، جز مزد مبنا و ثابت محسوب نشده و به همین جهت در محاسباتی مثل پرداخت سنوات خدمت و یا افزایش حقوق به مزد ثابت اضافه نخواهد شد.

تقسیم‌بندی مزایای حقوق بر اساس استمرار در پرداخت

مبنای تقسیم بندی قانون‌گذار در این مورد، استمرار در پرداخت آن مزایا می‌باشد. با در نظر گرفتن این مورد مزایا به شرح زیر تقسیم بندی می‌گردند:

مزایای مستمر

مزایای مستمر موضوعاتی هستند که در چندین ماه متوالی همراه با حقوق اصلی به کارگران پرداخت می‌گردد و معمولا در حکم حقوق یا جزیی از حقوق افراد نیز ذکر می‌شوند.

برخی از مزایای مستمر شامل: حق مسکن، حق اولاد، خواربار، حق ایاب‌و‌ذهاب، محرومیت از تسهیلات زندگى، فوق‌العاده‌‌هاى بدى آب و هوا، شرایط محیط کار، محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، مرزى، نوبت کارى، کشیک، جذب و غیره.

مزایای غیر مستمر

مزایای غیر مستمر مواردی را شامل خواهند شد که روال پرداخت ثابت و مشخصی به کارگران ندارند و ممکن است هر چند ماه یکبار به کارگران پرداخت شود.

برخی از این مزایای غیر مستمر شامل: اضافه کار- عیدی، پاداش انجام کار، هزینه تهیه لباس، پاداش آخر سال، بهره وری، هزینه‌های پرداختی بابت درمان و معالجه، خسارت اخراج، بازخرید خدمت، فوق العاده مسافرت مربوط به شغل، بازخرید مرخصی و غیره.

تقسیم‌بندی مزایا از نظر نوع پرداخت

مبنای تقسیم بندی در این مورد، نوع پرداخت مزایا به کارگران می‌باشد. با مد نظر قراردادن این موضوعات، باید مزایا را به شرح زیر تقسیم‌بندی نمود:

مزایای نقدی

مزایای نقدی مزایایی هستند که به صورت وجه نقد به کارگران پرداخت شده و یا به شماره حساب آنان واریز می‌گردد. این مزایا شامل تمامی مزایا از جمله حق اولاد، طلب مرخصی، حق ماموریت و در مجموع شامل همه مزایا به استثنای مزایای غیر نقدی می خواهد شد.

مزایای غیرنقدی

مزایای غیر نقدی به مزایایی گفته می‌شود که به صورت غیر نقد به کارگران پرداخت شده مثل ارزاق تحویلی به کارگران در مناسبت های خاص عید نوروز یا ماه رمضان، پوشاک، استفاده از مسکن یا خودروی سازمانی و غیره.

همانگونه که ذکر شد اطلاع از انواع حقوق و مزایا برای بررسی دقیق‌تر موضوعات روابط کارگر و کارفرما بسیار حیاتی و مهم بوده و عدم اطلاع از این موارد گاهی باعث اشتباه در محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا شده و گاهی هم می‌تواند باعث ایجاد مشکلات قانونی فی مابین طرفین قراردادکار گردد.

حق مسکن

حق مسکن چیست؟

حق مسکن در حقیقت وجهی است که به حداقل حقوق کارگران مشمول قانون کار اضافه خواهد شد. این حق، یکی از مزایای رفاهی کارگران از نوع مزایای مستمر است که همان‌طور که از نام آن پیداست برای کمک به پرداخت هزینه مسکن آن‌ها در نظر گرفته شده است.

مقدار کمک هزینه حق مسکن در ابتدای هر سال توسط شورای عالی کار معین خواهد شد و بعد از اینکه به تصویب هیئت وزیران رسید، به کارگران پرداخت خواهد شد. میزان حق مسکن برای کلیه ماه‌های سال اعم از ماه‌های 29، 30 و 31 روزه برابر و یکی است.

اما در صورتی که کارگری به‌ صورت نیمه‌وقت یا پاره وقت در محل شرکت یا کارگاه کار کند و در طول یک ماه کمتر از ساعات تعیین ‌شده قانونی در محل کار حضور داشته باشد، مزایای رفاهی مانند حق مسکن که به او تعلق می‌گیرد، به نسبت روزهایی که کارگر در شرکت کار کرده است، محاسبه خواهد شد.

برای‌ مثال، اگر کارگر 15 روز در ماه در محل شرکت حاضر بوده و کار کرده باشد باید حق مسکن مربوط به ماه را به 30 تقسیم کرده و سپس عدد به‌دست‌آمده را در میزان روزهایی که کارگر کار کرده است، که در این مثال 15 روز است، ضرب نمود.

عدد به دست آمده از این محاسبات، میزان حق مسکنی است که به کارگر در آن ماه تعلق خواهد گرفت. لازم به توضیح است که دریافت حق مسکن، هیچ تأثیری بر روی دریافتی اضافه‌کاری، عیدی و سنواتی که به  تمام کارگران تعلق می‌گیرد، نخواهد داشت.

حق خواربار چیست؟

حق خواربار نیز از دیگر مزای رفاهی است که برای کارگران مشمول قانون کار در نظر گرفته شده است. این حق را باید جز مزایای مستمر در نظر گرفت که به صورت ماهیانه به حساب کارگران به همراه حقوق و سایر مزایا واریز خواهد شد.

مبلغ این نوع مزایای مستمر نیز در ابتدای هر سال، توسط شورای عالی کار اعلام می‌گردد. حق خواربار از مزایایی است که کارفرمایان می‌توانند آن را بصورت غیرنقدی نیز به کارگران پرداخت کنند.

البته با این توضیح که اگر بصورت نقدی به حساب کارگران واریز شود باید مشمول مالیات گردد اما به صورت غیرنقدی و تا دو دوازدهم سالانه از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

چند نکته مهم درخصوص تعلق حق مسکن و خواربار

  1. همانگونه که ذکر شد حق مسکن و خواربار جز مزایا مستمر هستند و برای تمامی ماه‌های سال، به صورت کاملا یکسان پرداخت خواهد شد. اما درصورتی که کارگری در طول یک ماه کمتر از ساعات کاری یک ماه کارکرد داشته باشد، مزایای رفاهی وی، باید نسبت به روزهایی که در کارگاه مشغول بوده، محاسبه و پرداخت گردد.
  2. حق مسکن و خواربار از مزایا محسوب شده، لذا بر عیدی، اضافه‌کاری، حق سنوات و غیره تاثیری نخواهد داشت.
  3. حق مسکن و خواربار مشمول مالیات و بیمه است. با این توضیح که حق خواربار اگر به صورت غیر‌نقدی پرداخت گردد تا دو دوازدهم معافیت مالیاتی سالیانه، مشمول معافیت خواهد شد. به عنوان مثال برای سال 1400که معافیت مالیاتی سالیانه 480،000،000 ریال می‌باشد، علاوه بر معافیت مربوط به حقوق و عیدی برای مزایای غیرنقدی نیز تا سقف 80،000،000 ریال در سال مشمول مالیات نمی‌باشد.
  4. در شرکت‌ها و کارگاه‌هایی که بیمه اجباری برای کارگران خود پرداخت می‌نمایند، عنوان نمودن حق خواربار در لیست بیمه اجباری نبوده، ولی عنوان حق مسکن اجباری است.

مزایای حق مسکن سال 1400 و مشکلات مربوط به آن

با توجه به تورم افسارکسیخته کشور در حوزه مسکن و با توجه به اینکه هر ساله رقم بسیار اندکی به حقوق کارگران در این مزایا اضافه می‌شود، حتی حقوق هم برای گذران معیشت خانوارها کافی نیست چه برسد به حق اندک مسکن. و جدا عموم کارگران چه حداقل بگیر و چه آن‌هایی که کمی حقوق‌شان متناسب‌تر از دیگران است، نمی‌توانند از پس مخارج کمرشکن زندگی خود و خانواده خود برآیند.

همچنین، با توجه به اینکه هزینه‌های مسکن به‌ طور قابل‌ توجهی افزایش یافته است، حق مسکن کارگران نیز باید به نسبت تورم بالا برود تا حداقل کارگران بتوانند از پس اجاره یک خانه معمولی برآیند.

حق مسکن یک‌ ساله متعلقه به کارگران در سال 1400 حتی نمی‌تواند کفاف اجاره‌خانه یک‌ ماه برخی کارگران را بدهد.

هر چند در سال 1400 حق مسکن و حداقل مزد کارگران به نسبت سال گذشته افزایش محسوس تری داشته، ولی حتی این میزان هم نمی‌تواند هزینه‌های زندگی را تأمین نماید.

افزایش بالای 30 درصدی حداقل حقوق کارگران و افزایش حق مسکن آن‌ها به 450 هزار تومان، برای زندگی با توجه به تورم‌هایی که امروزه وجود دارد، بسیار اندک  است و مطمئنا کارگران با این حقوق قادر نخواهند بود مخارج زندگی خود را تامین نمایند.

بن خواربار

پرداخت غرامت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری

سوالی که در اینجا مطرح است، این است که سازمان تامین اجتماعی در مواقع بیماری کارگران، طبق مقررات بابت کمک هزینه‌های خواربار و مسکن به کارگران غرامت پرداخت می‌کند. حال آیا کارفرمایان مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت پرداختی از بابت کمک هزینه‌های مزبور به کارگران خواهند بود؟

دستورالعمل شماره 12503/ ن مورخ 17/7/1360 معاونت نظارت بر روابط کار و نیز بخشنامه شماره 437 فنی سازمان تامین اجتماعی در خصوص تکلیف و وظایف کارفرمایان به پرداخت مابه‌التفاوت کمک هزینه های مسکن و خواربار، قبلا به موجب رای شماره 364 مورخ 19/10/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، باطل شده است به این جهت الزام نمودن کارفرمایان به پرداخت مابه التفاوت یاد شده محمل قانونی نداشته و منتفی است.

شرایط پرداخت حق مسکن و خواربار به زوجین شاغل در یک کارگاه

لازم است کلیه کارگران و کارفرمایان به این امر واقف باشند که کلیه حقوق و مزایای پیش‌بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی آن به اعتبار کار کارگر به این افراد پرداخت می‌گردد به همین علت به زن و شوهری که هر دو مشمول قانون کار هستند و حتی در فرض شاغل بودن در یک کارگاه، مشمول کلیه امتیازات پیش‌بینی شده در قانون کار خواهند شد و مقررات مرتبط به آن از جمله کمک هزینه‌های خواربار و مسکن به هر دو نفر آن‌ها تعلق خواهد گرفت.

تکلیف کارفرمایان در پرداخت مزایای قانونی به کارگران

بر طبق قانون کار، کلیه کارگران شاغل شرکت‌ها و کارگاه‌های تحت پوشش دارای حقوق و مزایایی می‌باشد. این حقوق و مزایا سالانه توسط شورای عالی کار و هیئت وزیران در اسفند ماه هر سال تعیین خواهد شد و بر اساس قانون هیچ کارگری نباید کمتر از حداقل‌های تعیین شده حقوق و مزایا دریافت نماید و دریافت دستمزد بیشتر از قانون و تصویب‌نامه هیات وزیران، بر طبق توافق کارفرما با کارگر امکان‌پذیر خواهد بود و مشکلی نخواهد داشت.

در صورتی که بین کارگر و کارفرما در مورد حداقل حقوق اختلافی بوجود بیاید و کارگر نتواند توافق‌نامه تعلق دستمزدی بالاتر از آن چه که قانون تعیین کرده را در مراجع اداره کار به اثبات برساند، باید حداقل حقوق قانونی به او تعلق بگیرد و این جزیی از تکلیف تمام کارفرمایان است.

نحوه فعالیت شغلی کارگران ممکن است تمام وقت یا پاره وقت باشند. کارگر تمام وقت به کارگری اطلاق می شود که دارای حداقل  ۴۴ ساعت کار در طول یک هفته است و کارگر نیمه وقت به کارگری گفته می‌شود که کمتر از مقدار تعیین شده یعنی ۴۴ ساعت در هفته فعالیت شغلی دارد و حقوقی که کارگر می‌تواند از کارفرما مطالبه کند شامل:

مزد مبنا یا حداقل دستمزد، پاداش، عیدی، سنوات ایام خدمت، حق مسکن ، حق خواربار، حق اولاد، بن کارگری ، و بیمه مطابق با قانون است.

کارفرما باید کارگر را تحت هر شرایطی بیمه نموده نماید و حقوق ذکر شده را به حساب بانکی کارگر واریز نماید. در صورتی که کارگران بخواهد از عدم دریافت هر یک از موارد یاد شده شکایت خود را مطرح نماید باید دادخواستی مبنی بر مطالبه هر یک از موارد ذکر شده را به اداره کار محل وقوع کارگاه تحویل نماید.

در واقع شکایت خود را ثبت نماید که البته این فرآیند هم‌ اکنون به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد که در سایر مقالات مرتبط در سامانه شکایت 24 به طور مفصل به آن اشاره شده است که در ادامه به گوشه‌ای از آن اشاره خواهد شد.

در صورت پرداخت نشدن مزایای حق مسکن و حق خواربار، آیا می‌توان از کارفرما شکایت کرد؟

پرداخت نشدن مزایای حق مسکن و خواربار توسط کارفرما از جمله مواردی است که شاید کارگران را بابت مطالبه آن‌ها به ادارات کار بکشاند و در این شرایط چنانچه مدارک احراز رابطه کارگری و کارفرمایی فی مابین کارگر و کارفرما وجود داشته باشد، کارفرما در صورت عدم پرداخت حق مسکن و حق خواربار، علاوه بر جرائم در نظر گرفته شده از سوی وزارت کار، کارفرمایان موظف خواهند بود برابر با احکام صادره کلیه حقوق و مزایای مربوطه را پرداخت نموده و حق بیمه معوقه کارگر را نیز به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند.

عدم پرداخت حق خواربار و حق مسکن کارگران صرفا به این معنا نیست که هیچ مبلغی به کارگر از این بابت داده نشده، بلکه گاهی پیش می‌آید که کارفرما مزایای ذکر شده را کمتر از حد مقرر قانونی به حساب کارگر واریز می‌کند که البته این امر نیز مصداقی از پرداخت نکردن حق مسکن و حق خواربار کارگران و کارمندان محسوب شده که مشمول جریمه عدم پرداخت خواهد شد.

در صورت شکایت کارگر در مراجع اداره کار بابت پرداخت نکردن مزایا و در صورت اثبات، کارفرما به پرداخت این حقوق محکوم خواهد شد و باید مطابق آخرین مصوبه سالانه، حق مسکن و حق خواروبار را پرداخت نماید، در غیر این صورت به جریمه عدم پرداخت آن نیز محکوم خواهد شد.

مزایای اشاره شده جزء حداقل حقوق قانونی کارگران است و درصورتی که کارفرما این موارد را پرداخت نکند گویا در حداقل حق قانونی کارگران اجحاف نموده است.

در آغاز این پروسه، کارگران باید به دفاتر پیشخوان دولت در شهر خود مراجعه کرده و جهت شکایت از کارفرما کد احراز هویت دریافت نماید و بعد از آن به سامانه جامع اداره کار ورود کرده و دادخواست خود را با موضوع مطالبه مزایای قانونی شامل حق مسکن، حق خواربار و یا حقوق معوقه و غیره به ثبت برساند و در ادامه منتظر تعیین وقت رسیدگی از طرف مرجع رسیدگی باشند.

پس از آغاز رسیدگی و تعیین وقت آن، لازم است که کارگر در موعد تعیین شده در اداره کار حاضر شده و مطالبات خود را در خصوص پرداخت نشدن مزایای اشاره شده بیان نماید.

در ادارات کار با بررسی این امر و احراز رابطه کارگر و کارفرمایی، نسبت به عدم پرداخت مزایای کارگر توسط کارفرما در هیات‌های تشخیص رسیدگی لازم بعمل آمده و رای قابل تجدید نظری صادر می‌شود. رای صادره از هیات تشخیص اداره کار قابل تجدید نظر در هیات حل اختلاف خواهد بود.

مسکن کارگر

چه مدارکی برای مطالبه مزایای حق مسکن و حق خواربار در مراجع قانونی مورد نیاز است؟

همانگونه که در ابتدای مطالب ذکر شد باید کلیه اسناد و مدارکی که دلالت بر وجود رابطه کارگری دارد، از جمله گزارش اداره بیمه تامین اجتماعی، سند قرارداد و یا هر دلیل و مدرک دیگری ضمیمه پرونده گردد.

در طرح دعوا یا هر ادعایی، شما باید تمامی مدارک و مستنداتی را که دلالت برحقانیتتان دارد، در صورت نیاز به دادگاه ارائه کنید و آن‌ها را به همراه لایحه دفاعیه حتما ضمیمه پرونده‌ نمایید.

توجه داشته باشید که بر اساس قانون، برای اثبات هر دعوایی از سند، اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می‌توان استفاده کرد هر چند علم و آگاهی کارکنان رسیدگی کننده در مراجع کار نیز در بسیاری از پرونده‌ها بی‌تاثیر نیست.

البته انجام یک مشاوره خوب و متناسب با مسیر دعوای پیش‌بینی شده، می‌تواند استفاده از ادله و راهکار منطقی‌تری را برای شما مشخص نماید.

طرح دعوای مطالبه مزایای حق مسکن و حق خواربار چقدر زمان می‌برد؟

در صورت اثبات ادعاهای انتصابی در جریان پرونده های اداره کار، می‌توان عنوان کرد که طرح دعوا در مسائل مربوط به روابط کارگر و کارفرما نیز کمی زمان‌بر است و با عنایت به مراحل مختلف رسیدگی به این دعاوی از جمله مرحله هیات تشخیص، هیات حل اختلاف و مرحله تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری، می‌توان گفت که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح شکایت به هیچ وجه قابل پیش‌بینی دقیق نیست و رسیدگی به دلایل کارگران و کارفرمایان، احتمال زمان‌بر شدن آن را افزایش می‌دهد. بنابراین نمی‌توان زمان مشخصی را بیان کرد.

آیا مطالبه مزایای قانونی در روابط کار، نیاز به استفاده از خدمات وکیل دارد؟

به کرات اشاره کرده ایم هر موضوع حقوقی یا کیفری و همچنین مسائل مربوط به دعاوی مطالبات کارگران از کارفرمایان، حتی اگر از دیدگاه برخی افراد موضوعات ساده و پیش پا افتاده‌ای باشد، پیچیدگی‌های خاص خود را از منظر یک حقوقدان داراست، که موضوع دعاوی مطالبه مزایای قانونی نیز از آن مستثنی نیست.

طرح دعوا در مسائل مربوط به قوانین کار دارای قوانین و مقررات خاصی است که اشخاص عادی اطلاعات بسیار اندکی در مورد آن‌ها دارند.

مشاوران و وکلای دادگستری افرادی هستند که در این زمینه، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می‌توانند در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها، خصوصا موضوعات اشاره شده، گره گشای موکل خود باشند.

از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکلا و مشاوران سامانه حقوقی شکایت 24: صرفه‌جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به مراجع قضایی، تامین و حفظ حق و حقوق موکل در پروسه رسیدگی به دعاوی مربوط به قانون کار خواهد بود.

نحوه تنظیم شکوائیه و پشتیبانی در شکایت 24 به چه صورت خواهد بود؟

وکلای متخصص با تسلط بر قوانین اداره کار، بخشنامه‌ها، قوانین بیمه تامین اجتماعی، آیین نامه‌ها و کلیه قوانین مربوط به حوزه اداره کار و آشنایی با روند دادرسی کار در مراجع مربوطه، قادر هستند روند دادرسی را تسهیل نمایند.

البته در کنار دانش حقوقی کافی، دارا بودن تجربه موفق نیز نقش قابل توجهی در دفاع از حقوق کارگر و کارفرما در مراجع اداره کار دارد. مطمئنا مطرح کردن هر دادخواستی در زمینه روابط کاری و کارگری، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینه‌هایی خواهد بود.

در پرونده‌های مختلف دیده شده که خواهان پرونده بعد از پرداخت تمام هزینه‌ها، به دلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به محتویات پرونده برای ارائه استدلال‌های قوی چه در مقام دفاع و چه در مقام مطالبه حق، شکایتش با قرار رد مواجه و علاوه بر هدر رفت هزینه، زمان زیادی را نیز صرف فعالیتی بیهوده نموده است.

میانگین امتیازات ۳ از ۵
از مجموع ۳ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا