جرائم

آیا شهادت دادن صوری در دادگاه جرم است؟

مطابق قانون یکی از ادله اثبات دعوی یا خواسته در دادگاه‌ها، شهادت دادن گواه یا شاهدان است. در شهادت، شخصی امری را به سود یکی از دو طرف دعوی بیان می‌کند.

در واقع، وقوع خبری را به محضر دادگاه اطلاع رسانی می‌نماید و شهادت در کلیه امور کیفری و حقوقی یکی از ادله اثبات ادعا به شمار می‌آید.

شهادت بر تحقق واقعه‌ای یا همان گواهی بر آن امر، در زمان‌های قدیم دارای ارزش و اعتبار نامحدودی بود و به وسیله آن هر ادعایی قابل اثبات بود و هم‌ اکنون نیز شهادت، نقش بسیار مهمی در نظام قضایی و حقوقی کشور ما ایفا می‌کند، زیرا همانگونه که ذکر شد شهادت به عنوان یکی از دلایل مهم اثبات دعوا در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی و تحت عنوان ادله اثبات دعوا از آن نام برده شده است یعنی اغلب دعاوی که در مراجع قضایی مطرح می‌شوند، به وسیله شهادت شاهدان به اثبات خواهد رسید.

شهادت در لغت به معنای گواهی دادن به ضرر یا نفع دیگران، در دادگاه صالح است. قانونگذار، شهادت صوری را در نظام حقوقی ما جرم‌انگاری نموده است.

با اینکه ممکن است در برخی پرونده‌ها، شهادت، تاثیر بسیار زیادی در حکم نهایی داشته باشد، اما در موارد زیادی دیده شده که برخی اشخاص با گرفتن پول یا هر منفعت دیگری، به دروغ شهادت صوری داده‌اند و این امر موجب شده، حکم نهایی دادگاه به کلی مسیر دیگری پیدا کند.

با این وجود قانونگذار برای شهادت کذب و دروغ، مجازات‌های مناسبی پیش‌بینی نموده که در قانون شاهد کاذب، محکوم به حبس و جزا نقدی می‌گردد.

شهادت شهود چه نقشی در دادرسی بین اصحاب دعوا دارد؟

هم‌ اکنون در قوانین اغلب کشورها موضوع شهادت گواهان قسمتی از مواد قانونی را به خود اختصاص داده است. احضار گواهان یا شاهدان در بسیاری از دعاوی کیفری بر حسب تقاضای شاکی یا متهم و به تشخیص قاضی رسیدگی کننده صورت می‌گیرد.

شخصی که به عنوان شاهد برای بیان شهادت از وقوع امری در دادگاه حاضر می‌گردد باید دارای ویژگی‌ها و شرایط خاصی باشد که در قانون به آن اشاره شده است.

مطابق با ماده 1257 قانون مدنی «هر فردی که مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد اثبات امر به عهده خود اوست.»

طبق این ماده قانونی هر شخصی که ادعایی دارد باید آن را به اثبات برساند. در برخی از دعاوی ممکن است خوانده مدعی امری گردد که برای اثبات آن باید به دادگاه دلیل ارائه نماید و برطبق ماده 1258 قانون مدنی شهادت یکی از این ادله اثبات دعوی است.

گواهی یا شهادت در معنای اعم به معنای ارائه اخبار شخصی نزد مراجع قضایی از شنیده‌ها، دیده‌ها یا سایر آگاهی‌هایی می‌باشد که به طور کاملا اتفاقی دیده یا به خواست طرفین دعوی کسب کرده است.

شهادت شهود

شهادت در نظام حقوقی ایران به چند دسته تقسیم می‌گردد؟

شهادت مستقیم

یکی از اقسام شهادت، شهادت به طور مستقیم است که طی آن شخص شاهد یا گواه، شاهد بروز رخدادی بوده یا امر واقع‌شده‌ای را شنیده باشد (مثل: جاری شدن صیغه عقد) یا آن را لمس نموده باشد (مثل: لمس دسته اسکناس).

شهادت بر شهادت شاهد

قسم دیگر از انواع شهادت، شهادت بر شهادت شاهد یا همان گواهی بر گواهی اوست که به شهادت شخصی که امر مورد اختلاف طرفین دعوی را نشنیده، ندیده و لمس نکرده باشد ولی آن واقعه را از شخصی که شنیده، دیده یا لمس کرده است، در دادگاه نقل قول می‌نماید.

مطابق قانون شهادت بر شهادت کاملا معتبر می‌باشد و چنانچه شهادت، به شهادت فرد قابل اعتمادی باشد که به دلایلی در دادگاه حاضر نشده است معمولا قابل پذیرش است.

مطابق ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی «در تمام دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزایی یا مدنی به علت بیماری، غیبت، سفر، حبس و غیره که حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی به شهادت گواه اصلی قابل استماع است.»

شهادت بر تحقیق محلی

یکی دیگر از انواع شهادت شهود، اعلام آگاهی از تحقیق محلی است. در این حالت شاهد انعکاس دهنده واقعه‌ای خواهد بود که دهان به دهان در محلی پیچیده است.

شهود چه شرایطی باید داشته باشند؟

اطلاعات فردی و اخبار هنگامی به عنوان شهادت معتبر خواهند بود که شرایط شهادت و گواهی را داشته باشد. بر اساس قانون شاهد باید دارای شرایط خاصی باشد که این شرایط به چند دسته کلی تقسیم می شود:

بلوغ و عقل

یکی از شرایطی که شاهد حتما باید از آن ویژگی برخوردار باشد که البته این شرط ضامن درک درست او از دادن شهادت بر امری است، رسیدن به سن بلوغ و تکامل عقل است.

مطابق ماده 1314 قانون مدنی «شهادت اطفالی را که به سن 15 سال تمام نرسیده اند تنها ممکن است برای مزید اطلاع استماع کرد مگر در مواردی که قانون شهادت این اطفال را معتبر شناخته باشد.»

طبق قانون سن گواه باید 15 سال تمام شمسی باشد. همچنین شهادت افراد مجنون معتبر نخواهد بود ولی اشخاصی که به جنون ادواری مبتلا هستند در صورتی که در هنگام رفع حالت جنون شهادت بر امری بدهند آن شهادت را باید معتبر شمرد.

ضمنا شهادت شخصی که بر اثر بیماری یا کهنسالی دچار فراموشی شده باشد، از سوی دادگاه پذیرفته نیست.

سابقه فساد اخلاقی

شاهد نباید سابقه فسق و فجور داشته باشد و نیز نباید به فساد اخلاقی مشهور باشد.

نبود نفع شخصی در دعوا برای شاهد

از دیگر موارد شرایط شاهد، دور ماندن از اتهام و نبود نفع شخصی در دعاوی مطرح شده است. بر اساس ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری، شهادت شخصی که نفع شخصی در دعوی مطروحه داشته باشد، پذیرفته نخواهد شد.

هر چند داشتن ایمان و عدالت معمولا شخص را از شهادت کذب و دروغ باز خواهد داشت ولی در عین حال در دعوایی که نفع شخصی شاهد در میان باشد، شاهد در مظان اتهام به جانبداری از یکی از طرفین دعوا قرار خواهد گرفت.

سوگند خوردن در محضر دادگاه

نبود دشمنی دنیوی میان شاهد و طرف مقابل دعوا

شاهد با طرفی که بر علیه او شهادت داده می‌شود نباید از قبل بین آنها دعوای حقوقی یا کیفری مطرح بوده باشد. معمولا به دعاوی حقوقی و کیفری مطروحه بین دو طرف یک دعوا، عداوت دنیوی اطلاق می‌گردد.

عدم اشتغال به ولگردی و تکدی‌گری

اشتغال نداشتن شاهد به ولگردی و تکدی‌گری از دیگر شرایطی است که گواه یا شاهد باید از آن برخوردار باشد و مطابق قانون مدنی، شهادت اشخاصی که تکدی را کسب و کار خود قرار داده اند، معتبر نمی‌باشد.

طهارت مولد

داشتن طهارت مولد نیز از دیگر شرایط شاهد بوده که براساس بند 4 ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری «شاهد باید طهارت مولد داشته باشد». هدف از وضع این شرط قانونی، جلوگیری از عمل منافی عفت و اخلاق است.

نداشتن رابطه خویشاوندی شاهد

با یکی از طرفین دعوی و نداشتن رابطه خادم و مخدومی میان شاهد و یکی از اصحاب دعوی را از شرایط شاهد است، قاضی رسیدگی کننده قبل از شروع تحقیقات از شاهد باید درجه قرابت سببی یا نسبی و همچنین داشتن رابطه خادم و مخدوم را میان شاهد و طرف دعوی احراز نماید.

شکایت 24 برای مخاطبان خود جهت طرح شکایت در موضوع  فوق و یا کلیه مسائل کیفری یا دفاع از شکایات مطرح شده، بستری را مهیا کرده تا به راحتی بتوانند وکیل یا مشاوران حقوقی خود را در موضوعات مختلف انتخاب نمایند.

فقط کافی است که موضوعات خود را ثبت نموده تا ما پس از بررسی موضوع دعوا شما، وکیل یا مشاور متخصص را برای مشاوره یا طرح شکایت خدمتتان معرفی کنیم و دفاع از پرونده‌ شما را در کلیه مراحل دادرسی برعهده بگیریم.

شهادت در چه شرایطی از سوی دادگاه قابل پذیرش است؟

شهادت باید به صورت یقینی و قطعی به دادگاه ارائه گردد و بر طبق ماده 1315 قانون مدنی «شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید» از این ماده قانونی استنباط می‌گردد که شاهد آن چه را در دادگاه بیان می‌کند باید به طور قطعی دیده، یا شنیده باشد یا آن را حس کرده باشد.

شهادت شهود باید مطابق دعوی مطرح شده باشد. مطابق ماده 1316 قانون مدنی «شهادت باید مطابق با دعوی باشد اما اگر در لفظ مخالف ولی در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.» منظور این است که شهادت گواه با آن چه مدعی در دادگاه اظهار می‌نماید، باید کاملا مطابقت داشته باشد.

مطابق قانون «شهادت شهود باید در مفاد آن متحد باشد، اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن ها قدر متقینی به دست آید.»

معمولا در دعاوی که تعداد گواهان زیاد باشد، باید میان مفاد شهادت گواهان اتحاد وجود داشته باشد و زمانی شهادت شهود معتبر خواهد بود که همه شهود به یک رخداد واقع شده شهادت دهند. ضمنا اعتبار شهادت، مستلزم حضور شاهد در دادگاه بوده و شهادت نامه کتبی را نمی تواند جایگزین آن گردد.

صدور حکم توسط قاضی

جرم شهادت صوری یا دروغ چیست؟

همان‌گونه که ذکر شد شهادت یکی از ادله اثبات دعوا چه در مسائل حقوقی و چه در مسایل کیفری است. جرم شهادت دروغ، که متاسفانه هم اکنون نیز به یک پدیده رایج در محاکم مبدل گردیده است، به این معنا است که شخصی، شهادتی بر خلاف حقیقت و واقعیت امر می‌دهد.

به عبارتی در نزد مقام قضائی و در دادگاه، به دروغ و بر خلاف آن چه که در حقیقت واقع شده است، شهادت و گواهی می‌دهد، که گاهی ممکن است شهادت او تأثیر بسیار زیادی در حکم نهایی دادگاه داشته باشد.

چه شرایطی برای تحقق جرم شهادت صوری و دروغ در دادگاه‌ها لازم است؟

شهادت صوری یا کذب، از جمله جرائم عمدی است. زیرا، در هنگام ادای شهادت، شاهد باید قسم یادکند که هیچ حرفی جز حقیقت بیان نمی‌کند. لذا به مفاد شهادت و نتیجه حاصله از این عمل خود، کاملا اشراف داشته و واقف است.

به همین جهت، اگر شخصی در بیان شهادت، واقعیت امر و حقیقت را پنهان کند و خلاف واقع و به کذب شهادت بدهد، مرتکب جرمی به نام شهادت دروغ شده است.

مطابق ماده 650 قانون مجازت اسلامی، جرم شهادت دروغ، هنگامی تحقق می‌یابد که بیان شهادت، در دادگاه و نزد مقامات رسمی ادا گردد.

پس می‌توان گفت جرم شهادت دروغ برای تحقق، باید دارای دو شرط اختصاصی باشد که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد:

  • شهادت دروغ باید در دادگاه بیان شود، لذا  نمی توان هر شهادت دیگری را در خارج از دادگاه جرم‌انگاری نمود. مثلا شهادت دروغ در کلانتری‌ها و مراجع انتظامی به این دلیل که خارج دادگاه بیان شده است، جرم نیست.
  • شهادت کذب و دروغ باید نزد مقامات رسمی بیان شده تا محقق گردد. لذا شهادتی که، در حضور فردی که دارای این صلاحیت نیست ادا شود، شهادت صوری یا دروغ نبوده و فاقد وصف مجرمانه است.

بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، مقامات رسمی صرفا شامل مقامات قضایی یا قاضی نمی‌گردد. بنابراین، شهادت در حضور سایر مقامات رسمی غیرقضایی که قانونگذار هویت آن‌ها را مشخص کرده نیز شهادت دروغ محسوب می‌گردد.

در ادامه به چندین مورد از این مقامات اشاره می‌گردد:

  • مطابق ماده 49 قانون ثبت احوال: «اگر کسی در اداره ثبت احوال، به دروغ شهادت بدهد که فلان شخص صاحب فرزندی شده است و این شهادت، موثر در صدور شناسنامه مورد شهادت گردد، مشمول شهادت دروغ است.»
  • بر اساس ماده 2 قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه: « افرادی که عامدا در امر ولادت، وفات یا هویت اعلام خلاف واقع کنند، مشمول مجازات مقرر، برای جرم شهادت دروغ می شوند.»
  • مطابق بند 2 ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران: «هر کس نزد مامورین ذی المدخل برای تحصیل جواز اقامت یا ورود یا مواردی که در تشخیص کسب تابعیت موثر است، به صورت عامدا، خلاف واقع حرف بزند، مشمول مجازات مقرر برای جرم شهادت دروغ می شود.»
  • بر طبق ماده 10 قانون تصدیق انحصار وراثت: «هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت، برخلاف واقع شهادت دهد، مشمول تعقیب و مجازات مقرر برای جرم شهادت دروغ است.»

به دلیل جوانب متعدد و بعضا پیچیده اثبات شهادت دروغ، لطفا قبل از هرگونه اقدام قضایی یا دفاع از عناوین اتهامی، اطلاعات کامل و مورد نیاز را در این موضوع کسب نمایید.

سامانه حقوقی شکایت 24با کادری از بهترین وکلا و مشاوران حقوقی کارکشته در مسایل کیفری، تا رفع کامل مشکلاتتان در کنار شما خواهند بود.

با ما تماس حاصل نموده و در این زمینه یا موارد دیگر با وکیل پایه یک دادگستری یا مشاور حقوقی متخصص مورد نظر خود مشاوره حقوقی حضوری یا مشاوره حقوقی تلفنی مورد نیاز خود را دریافت نمایید.

شهادت کتبی

شهادت دروغ دارای چه مجازاتی است؟

ضمانت اجرا و مجازات شهادت کذب و دروغ در مواد قانونی پیش بینی گردیده است. جرم شهادت دروغ دارای دو دسته ضمانت اجرای حقوقی و ضمانت اجرای کیفری است.

ماده 650 قانون تعزیرات، این مجازات‌ها را برای جرم شهادت صوری و کذب، پیش‌بینی نموده است: «هر فردی در دادگاه نزد مقامات رسمی به دروغ شهادت بدهد ، به 3 ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد.»

همچنین، اگر شهادت دروغ باعث اجرای مجازات‌هایی مثل دیه، حدود یا قصاص بر شخصی بشود، همان مجازات، بر شخصی که شهادت کذب داده نیز اعمال خواهد شد.

مثلا در صورتی که افرادی به جرمی که موجب قصاص می‌گردد، شهادت بدهند، ولی بعد از اجرای قصاص، ثابت گردد که شهادت صوری و دروغ بوده، مأمور اجرای حکم و قاضی ، ضامن نخواهند بود. بلکه افرادی که به دروغ شهادت داده اند، باید اعدام گردند.

همچنین مطابق ماده 259 قانون آیین دادرسی کیفری: «اگر بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت دروغ و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت قادر خواهد بود به مسئول اصلی مراجعه نماید.»

ضمنا لازم است به این نکته نیز اشاره گردد که بر طبق قانون، در صورتی که فردی به دروغ بر علیه فرد دیگری شهادت دهد و رأی دادگاه مطابق همان شهادت دروغ او صادر گردد نه هیچ دلیل دیگری، در این صورت، می‌توان مطابق ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، از طریق دیوان عالی کشور، تقاضای اعاده دادرسی نمود. البته در صورتی که شهادت کذب به موجب حکم قطعی دادگاه اثبات شده باشد.

طرق شکایت و رسیدگی به جرم شهادت دروغ چگونه است؟

برای بی اثر کردن آثار حکم صادرشده با استناد به شهادت دروغ، باید ابتدا یک شکایت کیفری از شاهد، با عنوان شهادت کذب مطرح گردد.

برای اثبات این ادعا، شخصی که مدعی جرم شهادت دروغ است باید با داشتن دلایل قانع کننده، شکوائیه و لایحه‌ای ارائه کرده و به دادگاه ارائه نماید. شاکی، برای اعلام شکایت خود، باید به دفاتر خدمات قضایی، مراجعه نموده و بعد از تکمیل فرم شکایت، شکوائیه خود را به ثبت برساند.

ثبت این اعتراض به شکل الکترونیکی صورت می‌گیرد. برای تعقیب شاهد صوری باید کذب بودن گواهی او نزد قاضی و براساس حکم قطعی دادگاه به اثبات برسد.

پس از طرح شکایت، شکوائیه به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع داده شده و مقامات دادسرا تحقیقات مقدماتی در خصوص شکایت از شهادت دروغ را به عمل خواهند آورد.

دادسرا، فقط اختیار انجام تحقیقات را بر عهده داشته و قادر نخواهد بود رای به مجازات صادر نماید. لذا چنانچه شکایت شاکی درست در نظر گرفته شود باید پرونده به همراه قرار جلب به دادرسی، برای صدور رای نهایی به دادگاه کیفری ارسال گردد.

دادگاه کیفری نیز با بررسی اسناد و مدارک موجود در پرونده، دلایل شاکی و تحقیقات انجام شده توسط دادسرا، رای نهایی را صادر می‌نماید و متهم را به مجازات قانونی مقرر در قانون محکوم می‌کند.

آیا خسارت ناشی از شهادت صوری یا کذب قابل جبران است؟

براساس اصل لزوم جبران خسارات، هر فردی به دیگری خسارتی وارد نماید، ملزم است آن خسارت را جبران نماید. بنابراین اگر شهادت دروغ موجب شود که خسارتی به دیگری وارد گردد، باید آن را جبران نمود.

به جز این موارد، قانونگذار مواردی را نیز در خصوص جبران خسارت ناشی از شهادت کذب و دروغ پیش بینی نموده است.

به موجب ماده 201 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: «در مواردی که دادگاه از شهود درخواست ادای شهادت نماید و بعد مشخص گردد که شهادت بر خلاف واقع بیان شده است، اعم از اینکه به نفع یا به ضرر یکی از طرفین باشد، علاوه بر اعمال مجازات شهادت دروغ، در صورتی که شهادت خلاف واقع آن‌ها موجب ورود خسارتی به طرف مقابل گردد، به پرداخت آن نیز محکوم خواهند شد.»

با توجه به توضیحات ارائه شده ، چنانچه هنوز با سوالات و مشکلاتی در این زمینه رو به رو هستید، می توانید با مشاورین ما که به صورت تمام وقت آماده  پاسخگویی به شما عزیزان می باشند تماس برقرار نموده و پاسخ سوالات خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت نمایید.

شهادت در دادگاه

چه مدارکی برای طرح شکایت شهادت صوری و دروغ مورد نیاز است؟

همانگونه که قبلا نیز ذکر شد، در طرح شکایت یا هر ادعایی، شما باید تمامی مدارک و مستنداتی را که دلالت برحقانیتتان دارد، در صورت نیاز به دادگاه ارائه کنید و آنها را به همراه لایحه دفاعیه حتما ضمیمه پرونده‌ نمایید.

توجه داشته باشید که بر اساس قانون، برای اثبات هر دعوایی از سند، اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می‌توان استفاده کرد هر چند علم و آگاهی قضات نیز در بسیاری از پرونده‌ها خصوصاً پرونده‌های کیفری بی تاثیر نیست.

طرح و پیگیری شکایت یا دفاع از اتهامات وارده در خصوص اثبات شهادت کذب چقدر زمان می‌برد؟

همان گونه که ذکر شد،  جرم شهادت دروغ از جمله جرایم کیفری است و طبق قاعده دراء معمولا برای انتصاب عنوان اتهامی به متهم، باید دلایل محکم و قانع‌کننده‌ای ارائه شده باشد تا قرار جلب به دادرسی صادر گردد و الا دادسراها سریعا قرار منع تعقیب صادر خواهند کرد.

البته در صورت اثبات اتهام انتصابی می‌توان عنوان کرد که طرح شکایات در مسایل کیفری نیز کمی زمان بر است و با عنایت به مراحل مختلف رسیدگی به این شکایات از جمله مرحله دادسرا، دادگاه و مرحله تجدیدنظر، می‌توان گفت که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح شکایت به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست و رسیدگی به دلایل در این شکایت، احتمال زمان بر شدن آن را افزایش می دهد.

البته همانگونه که قبلا نیز ذکر شد، پیش گویی زمان در پرونده های حقوقی و کیفری در هر زمینه ای، در اغلب مواقع کاملا دقیق نیست. ولی مطمئنا کارشناسان و وکلای شاغل در این حوزه، با تجربه ای که در پیگیری و انجام پرونده های مختلف در این مقوله کسب نموده اند، می توانند بهترین و سریع ترین مسیر را برای شما انتخاب نمایند.

برای جلوگیری از رد درخواست یا شکایت خود در مراجع قضایی، می توانید قبل از طرح آن، حتما با مشورت گرفتن از یک وکیل کیفری در حوزه فعالیت فوق، مسیر موفقیت پرونده خود را بررسی نمایید.

آیا تنظیم لایحه دفاعیه یا طرح شکایت در موضوعات کیفری  نیاز به استفاده از خدمات وکیل دارد؟

به کرات اشاره کرده ایم هر موضوع حقوقی یا کیفری ، حتی اگر از دیدگاه برخی افراد موضوعات پیش پا افتاده‌ای باشد، پیچیدگی های خاص خود را از منظر یک حقوقدان داراست، که موضوع شکایت یا دفاع از عنوان اتهامی شهادت صوری نیز از آن مستثنی نیست.

طرح شکایت شهادت کذب یا دفاع از اتهامات وارده دارای قوانین و مقررات خاصی است که اشخاص عادی اطلاعات بسیار اندکی در مورد آن‌ها دارند.

مشاوران و وکلای دادگستری افرادی هستند که در زمینه مسائل کیفری، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می توانند در رسیدگی به این نوع پرونده ها، خصوصا موضوعات اشاره شده، گره گشای موکل خود باشند.

از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکلای سامانه شکایت 24: صرفه‌جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به دادگاه، تامین و حفظ حق و حقوق زوجه در پروسه رسیدگی به اتهام فوق خواهد بود.

اگر می خواهید طرح دفاع شما در خصوص موارد یاد شده به نتیجه مطلوبی برسد و حقوق از دست رفته تان را به دست آورید، به شما توصیه می کنیم که با یک وکیل مجرب در این حوزه حتما مشورت کنید.

اغلب بعضی از مسائل پیش می آید که شاید از نظر شما عادی جلوه کند ولی برعکس، بسیار مهم هستند و می توانند در روند پرونده تاثیر گذار باشند. وکیل با تجربه و صادق می تواند شما را در خصوص موارد یاد شده، آگاه نماید.

همچنین وکلای دادکستری قادرند در مورد کم و کیف و نحوه تنظیم شکایت یا لایحه دفاعیه، شما را راهنمایی کنند و می تواند بررسی نمایند که آیا ادله و مدارک کافی برای دفاع از شکایت، از سوی شما ارائه شده است یا خیر؟ علاوه بر آن وکلای مجرب و متخصص قادرند نتیجه احتمالی شکایت شما را  تا حدودی پیش بینی نمایند و در روند رسیدگی و تسریع آن، نقش موثر و مثبتی ایفا کنند.

پس اگر شما هم قصد دفاع از حقوق قانونی خود را دارید و می خواهید با یک وکیل درجه یک مشاوره داشته باشید، می‌توانید از طریق راه ارتباطی ما در این سامانه حقوقی با مشاورین و وکلای متخصص در این زمینه ارتباط برقرار نمایید.

نحوه تنظیم شکایت و پشتیبانی درطرح شکایت و مسائل کیفری به چه صورت خواهد بود؟

مطمئنا مطرح کردن هر شکایتی در زمینه های حقوقی یا کیفری، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینه هایی شامل هزینه دادرسی و ثبت شکایت، هزینه های کارشناسی و غیره خواهد بود.

در پرونده ها مختلف دیده شده که شاکی یا خواهان پرونده بعد از پرداخت تمام هزینه‌ها و ثبت شکواییه، به دلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به محتویات پرونده برای ارائه استدلال‌های قوی چه در مقام دفاع و چه در مقام مطالبه حق، شکایتش با قرار رد مواجه و علاوه بر هدر رفت هزینه، زمان زیادی را نیز صرف فعالیتی بیهوده نموده است.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۶ رای

یک دیدگاه

  1. با سلام
    برای شکایت از یکی از کارکنان پلیس فتا که بمدت یکسال است گوشی بنده را به دلیل اختلاف خانوادگی کنترل میکند.باید چکار کرد؟ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا