شکایت از اشخاص

شکایت نفقه چگونه است؟ راهنمای دریافت نفقه زن

راهنمای مطلب

پس از وقوع عقد نکاح دائم، زوجین نسبت به یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی می‌گردند. یکی از این حقوق و وظایف، پرداخت نفقه به همسر است.

در حقیقت نفقه شامل تامین و فراهم نمودن کلیه نیازهای مناسب و متعارف برای همسر مثل خوراک، پوشاک، مسکن و بسیاری دیگر از این موارد می باشد.

برای این که تعلق نفقه به زوجه مسجل گردد، زوجه باید دارای  یک سری از شرایط باشد، که مهم‌ ترین شرط، تمکین کامل او از همسرش می‌باشد.

تبعیت زوجه از همسر خود و ترک نکردن زندگی مشترک از جمله شرایطی است که باعث استحقاق او برای دریافت نفقه می گردد.

البته در صورت ترک زندگی مشترک و عدم تبعیت از زوج با استناد به مدارک و ادله موجهو قابل قبول و در صورت ثابت کردن آن در دادگاه، باز هم نفقه به زوجه تعلق خواهد گرفت و اگر این موارد بدون دلیل قانع کننده برای دادگاه باشد، حق دریافت نفقه زوجه، ساقط خواهد شد.

به دلیل اهمیت نفقه ونکات بسیار مهم و کاربردی که در این خصوص وجود دارد، ابتدا بررسی آن و انواع نفقه اشاره خواهیم کرد.

عبارت نفقه در حقوق ایران چه معنایی دارد؟

نفقه یکی از حقوق مسلم مالی زوجه در زندگی مشترک محسوب می گردد و به معنای فراهم کردن و تامین نیازهای متعارف زوجه است.

این نیازها مسکن، خوراک، وسایل خانه، پوشاک، هزینه های درمانی و بهداشتی و بسیاری دیگر از این موارد را شامل می گردد.

پرداخت نفقه

چه افرادی در حقوق ایران استحقاق دریافت نفقه را دارند؟

قانون گذار نفقه را بر طبق اشخاصی که استحقاق گرفتن آن را دارند، به انواع مختلفی تقسیم کرده است که در ادامه به مهم‌ترین آن ها اشاره خواهد شد.

 • نفقه زوجه: نفقه زوجه شامل فراهم کردن نیازهای متعارف همسر توسط شوهرش است که بعد از وقوع عقد نکاح و شروع زندگی به او تعلق خواهدگرفت و شوهر وظیفه پرداخت آن را بر عهده خواهد داشت.
 • نفقه فرزند: پرداخت نفقه فرزندان یکی از اصلی ترین وظایف و تکالیف والدین، نسبت به آن ها است. پرداخت نفقه فرزندان، بر عهده پدر بوده و در صورت عدم توانایی پدر در پرداخت آن، بر عهده اجداد پدری است. در صورت زنده نبودن و یا عدم توانایی جد پدری در پرداخت نفقه، این ضرورت بر عهده مادر قرار گرفته است و در صورتی که مادر نیز در قید حیای نباشد یا نتواند نفقه را پرداخت کند، این تکلیف بر عهده پدربزرگ و مادربزرگ مادری و همچنین مادربزرگ پدری محول گردیده است.

نکته مهمی که در این بند قابل ذکر است، این است که قانون گذاردر پرداخت نفقه به فرزندان، هیچ فرقی میان فرزند مشروع با فرزند نامشروع، قائل نشده است.

 • نفقه پدر و مادر: قانونگذار پرداخت نفقه به پدر و مادر را زمانی ضروری می داند که آنها استطاعت مالی جهت تامین نیازهای اساسی خود و گذران زندگی را نداشته باشند و هیچ منبع کسب درآمد نیز، برای آنها نباشد، در این حالت پرداخت نفقه در درجه اول، بر عهده فرزندان آن ها و در درجه دوم، بر عهده نوه‌ها است.
 • نفقه اقارب: اگر نزدیکان نسبی، استطاعت و توان مالی جهت زندگی و تامین نیازهای معیشتی زندگی را نداشته باشند، پرداخت نفقه آن ها بر دوش نزدیکانی است که از توان و استطاعت مالی برخور دار هستند.

چرا نفقه در قانون ایران به این اندازه مهم و مکررا به آن اشاره شده است؟

مواد مختلفی از قوانین مدنی و قانون حمایت از خانواده، به تعیین مسائل و شرایط پیرامون نفقه پرداخته است.‌ قانون گذار در ماده 1107 قانون مدنی، نفقه بدین شکل تعریف نموده است:« نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، غذا، البسه، هزینه‌های درمانی و بهداشتی، اثاث منزل و داشتن خادم و یا پرستار در صورت عادت یا به دلیل نقصان و مریضی، به آن ها نیازمند باشد».

در ادامه قانون گذار شرایطی را، هم برای پرداخت کننده نفقه و هم افرادی که استحقاق دریافت آن را دارند، در نظر گرفته است.

برای مثال ماده 1197 قانون مدنی در ذکر استحقاق نفقه چنین عنوان داشته است که: به استثنای زوجه شخصی مستحق دریافت نفقه است که ندار بوده و قادر نباشد به وسیله اشتغال به شغلی، وسائل معیشت خود را فراهم کند و در خصوص پرداخت نفقه به زوجه، تمکین شرط اساسی و ضروری استحقاق نفقه به اوست.

همچنین قانون‌گذار در ماده 1198 قانون مدنی، شخصی را ملزم به انفاق می داند که متمکن باشد، یعنی بدون اینکه در وضع امرار معاش زندگی خود دچار کمبود گردد، نفقه را پرداخت نماید.

در مجموع قانون‌گذار با در نظر گرفتن شرایطی، عدم‌ پرداخت نفقه را جرم انگاری کرده نموده است. مطابق ماده 53 قانون حمایت از خانواده نیز، هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او پرداخت نکند یا از پرداخت نفقه اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، به حبس تعزیری درجه شش (بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم میگردد.

شکایت نفقه

زوجه با وجود چه شرایطی استحقاق دریافت نفقه را بدست می آورد؟

برای این که زوجه مستحق دریافت نفقه را گردد باید شرایط زیر وجود داشته باشد.

عقد نکاح به صورت دائم محقق گردد: بر اساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، پرداخت نفقه صرفا در عقد دائم بر عهده زوج است. پس با توجه به مفاد این ماده، باید نتیجه گرفت که دریافت نفقه توسط زوجه، منوط به وجود عقد نکاح دائم است و در عقد موقت نفقه تعلق نخواهد گرفت.

زوجه تمکین نماید: تمکین زوجه، شرط اصلی و اساسی برای تحقق نفقه است.‌

در واقع در صورتی به زوجه نفقه تعلق خواهد گرفت که او از همسر خود تمکین کند. بنابراین در صورت عدم تمکین، نفقه زوجه ساقط می گردد. البته چنان چه عدم تمکین توسط زوجه، مطابق دلایل موجه باشد و این موضوع نیز در دادگاه به اثبات برسد، زوجه استحقاق دریافت مهریه را خواهد داشت.

نکته: اگر در عقد موقت، پرداخت نفقه شرط گردد و یا عقد بر مبنای آن تحقق یابد، زوجه ملزم به پرداخت نفقه خواهد بود

چگونه نفقه خود را از طریق مراجع قضایی مطالبه نماییم؟

اگر با وجود تمکین زوجه از همسرش، نفقه ای را دریافت نکرده باشد، به راحتی می تواند آن را مطالبه کند. زوجه برای مطالبه نفقه خود، می تواند از دو طریق اقدام نماید، که این دو مسیر عبارتند از:

دریافت نفقه از طریق دادگاه خانواده

زوجه برای مطالبه نفقه خود از طریق دادگاه خانواده، باید ابتدا دادخواست حقوقی با موضوع درخواست پرداخت نفقه توسط زوج را، به دادگاه خانواده تقدیم کند.

زوجه باید با در دست داشتن مدارک شناسایی خود، سند ازدواج و دلایل و اسناد  مثبِت ادعای خود، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و نسبت به ارائه و ثبت دادخواست پرداخت نفقه اقدام کند.

پس از ثبت دادخواست و تعیین وقت رسیدگی به پرونده، مرجع قضایی با توجه به اظهارات طرفین و شهود آن ها، بررسی مدارک، نسبت به صدور حکم پرداخت نفقه توسط زوج، اقدام خواهد کرد. در صورتی که حکم به پرداخت نفقه صادر گردد، زوج ملزم به پرداخت آن به همسر خود است

پرداخت مهریه به همسر

دریافت نفقه از طریق دادگاه کیفری

در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه همسر خود، خودداری کند و یا پس از دستور دادگاه حقوقی مبنی بر الزام به پرداخت نفقه، همچنان از پرداخت آن خودداری نماید، زوجه قادر خواهد بود درخواست خود را به دادگاه کیفری، ارائه نماید.

و به جای ارائه و ثبت دادخواست حقوقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست کیفری (شکوائیه) ارائه و ثبت نماید.

مراحل رسیدگی به مطالبه نفقه در مراجع کیفری، همانند دادگاه خانواده است و تنها فرق آن در نحوه احضار و نوع مجازات آن است. که نتیجه عدم حضور زوج پس اولین بار از احضار، جلب زوج در مرتبه دوم است و در نهایت مجازات ترک انفاق نیز علاوه بر الزام زوج به پرداخت نفقه، حبس تعزیری به میزان بیش از شش ماه تا دو سال خواهد بود.

لازم به توضیح است همه این موارد به سرعت انجام می گیرد تا در کمترین زمان ممکن پرونده تکمیل و مقام قضایی درباره آن اظهارنظر نماید. البته پیگیری موثر شاکی یا وکیل قانونی او نیز موجب می شود که سریعتر به پرونده رسیدگی و درباره آن اتخاذ تصمیم شود.

از آنجایی که اثبات شکایت در خصوص نفقه و یا دفاع در مقابل این عنوان اتهامی، دارای پیچیدگی خاصی است و ممکن است بی اطلاعی به برخی مسائل موجب رد شکایت زوجه یا محکومیت ناروا زوج گردد، حتما قبل از هر گونه اقدام، با یک وکیل متخصص در این رابطه مشورت نمایید.

هزینه های دادرسی مطالبه نفقه به چه میزان است؟

رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و کیفری، نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های مربوط به آن است.

در واقع هزینه دادرسی، به هزینه‌هایی اطلاق می‌گردد که توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی برای رسیدگی به دعاوی و شکایات متعدد، دریافت می گردد. لذا رسیدگی به درخواست مطالبه نفقه نیز، در شمول این قاعده است.

اگر زوجه درخواست مطالبه نفقه را به دادگاه تقدیم کند، هزینه دادرسی آن را باید پرداخت نماید و در نهایت در صورتی که زوج محکوم به پرداخت نفقه به همسر خود گردد، زوجه می‌تواند هزینه دادرسی را با عنوان تادیه خسارت و هزینه‌ های دادرسی، از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه نیز با توجه به مدارک و دلایل مورد استناد زوجه، حکم به پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط زوج ، صادر می نماید.

از آن جایی که برای ثبت شکایت نفقه، هم دادسراهای عمومی و هم دادگاه های خانواده صلاحیت رسیدگی دارند، هزینه دادرسی هم با توجه به نحوه شکایتی که به این مرجع ارجاع شده است تعیین می گردد.

اما در مجموع هزینه دادرسی از مرحله ثبت شکایت تا صدور رای و هزینه های مرحله اجرا و همچنین تعرفه های حق الوکاله وکیل در صورت اخذ وکیل، هزینه های کارشناسی و هزینه های ثبت شکواییه هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام می گردد.

برای اطلاع از تعرفه خدمات قضایی در سال 1400 می توانید به قانون بودجه کشور مراجعه نمایید.

پرداخت نفقه

آیا نپرداختن نفقه زوجه یا همان ترک انفاق، در قوانین جرم محسوب می شود؟

پرداخت نفقه از وظایف قانونی و شرعی زوج در مقابل همسرش است و اگر همسر شرایط استحقاق آن را داشته باشد، زوج مکلف به پرداخت آن است.

حال با این شرایط، اگر زوج از پرداخت نفقه امتناع کند، مرتکب جرم ترک انفاق شده که طبق قانون جرم و دارای مجازات کیفری است.

مطابق با ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، هر فردی با داشتن استطاعت و توان مالی، نفقه همسر خود را در صورت تمکین او، پرداخت ننماید، به حبس تعزیزی بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

 • نکته اول: احکام این ماده، در خصوص ترک انفاق اشخاص واجب النفقه دیگر نیز، قابلیت اجرایی دارد. البته اگر شرایط مقرر برای پرداخت کننده و دریافت کننده نفقه، محقق شده باشد.
 • نکته دوم: مفاد این ماده در شرایطی که علت عدم پرداخت نفقه توسط زوج، ترک زندگی و عدم تمکین زوجه باشد، قابل اجرا نیست و در واقع این مسایل موجب اسقاط حق دریافت نفقه زوجه می گردد.

پیشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و بعضا پیچیده دراثبات یا دفاع از اتهام ترک انفاق، لطفا قبل از هرگونه اقدام قضایی، اطلاعات کامل و مورد نیاز را در این خصوص کسب نمایید.

عبارت تعدیل نفقه در مفاهیم حقوقی به چه معنایی است؟

تعدیل به معنای متعادل کردن و تنظیم کردن است و زمانی محقق می شود که در دوران زندگی مشترک و یا هنگامی که دادگاه حکم به پرداخت مبلغ مشخصی برای نفقه، صادر کرده است، به دلیل تغییر اوضاع و احوال زندگی ازجمله افزایش تورم و غیره کفاف مخارج زوجه و فرزندان او را ندهد، در این حالت زوجه قادر است با ارائه دادخواست حقوقی از دادگاه خانواده، تعدیل نفقه (متعادل کردن نفقه با شرایط زندگی و در حد متعارف) را در خواست نماید.

دادگاه پس از بررسی مدارکی که زوجه در این خصوص به آن‌ها استناد نموده است و با توجه به سن و شرایط زندگی آن ها، دستور تعدیل میزان نفقه را برای کارشناسان رسمی دادگستری صادر خواهد کرد.

عبارت تقسیط نفقه در مفاهیم حقوقی به چه معنا است؟

در صورتی که زوج به پرداخت نفقه همسر خود محکوم گردد، ولی توانایی مالی برای پرداخت آن میزان نفقه‌ای که دادگاه تعیین کرده است را نداشته باشد، باید درخواست تقسیط یا همان قسط بندی میزان نفقه بر اساس توانایی مالی خود را با جلب نظر کارشناسان‌ مربوطه، از دادگاه در خواست کند.

در صورتی که برای دادگاه محرز گردد که زوج واقعا توانایی پرداخت نفقه به صورت یکجا را ندارد، ممکن است حکم به پرداخت اقساطی آن را، صادر نماید.

نفقه در ازدواج

تمکین و نشوز چه تاثیری در پرداخت نفقه می گذارند؟

به مجرد وقوع عقد نکاح به صورت کاملا صحیح، هر یک از زن و مرد در مقابل هم، حقوق و تکالیفی دارا می گردند. یکی از این حقوق، پرداخت نفقه است.

در واقع تمکین همان ایفای وظایف زناشویی توسط همسر است و در صورتی که زوجه از شوهر خود تمکین کند، استحقاق دریافت نفقه را دارد.

نشوز نیز به معنای عدم ایفای وظایف زناشویی توسط زوجه می باشد و در حقیقت نقطه مقابل تمکین محسوب می گردد‌. اگر زوجه از ادای وظایف زناشویی در مقابل همسر خود، خودداری کند، ناشزه محسوب شده و دیگر حق دریافت نفقه از او سلب می گردد.

البته قانونا نشوز صرفا مختص زوجه نیست و در صورتی که زوج نیز از ایفای وظایف خود در مقابل زوجه، امتناع نماید، وی نیز ناشزه شمرده خواهد شد.

قانون گذار چه ضمانت اجرایی برای عدم پرداخت نفقه توسط زوج در نظر گرفته است؟

قانون گذاز ضمانت اجراهای مختلفی را در صورت عدم پرداخت نفقه توسط زوج در نظر گرفته است و اگر زوج در پرداخت آن سهل انگاری کند، این ضمانت ها قابلیت اجرا پیدا می کند. در مجموع دو نوع ضمانت اجرایی وجود دارد:

 • ضمانت اجرای حقوقی:

اگر زوج از پرداخت نفقه همسر خود امتناع نماید، و زوجه درخواست مطالبه آن را به دادگاه خانواده ارائه کند، دادگاه ضمانت اجراهای حقوقی که منجر به الزام زوج به پرداخت نفقه می گردد را اجرا خواهد کرد.

 • ضمانت اجرای کیفری: 

لازم به ذکر است، ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه، یکی از استثنائات قانونی در مورد حقوق خانواده محسوب می گردد. در حقیقت قانون‌گذار این امر را ترک فعل قلمداد نموده است و آن را تحت عنوان ترک فعل قابل مجازات دانسته است. مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت از حقوق خانواده، هرشخصی با داشتن بضاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از پرداخت آن به سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

آیا عدم پرداخت نفقه می تواند دلیلی برای درخواست طلاق از سوی زوجه باشد؟

قانون مدنی در برخی موارد، تقاضای طلاق از طرف زوجه را پیش بینی نموده است که عدم پرداخت نفقه توسط زوج را می توان یکی از این موارد عنوان کرد.

قانون مدنی در ماده ۱۱۲۹ در خصوص تاثیر عدم پرداخت نفقه در طلاق بیان داشته: در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم مراجعه کند و در این صورت حاکم شوهر را اجبار به طلاق همسرش می‌نماید.

مفاد این ماده در صورتی که شوهر توانایی مالی جهت پرداخت نفقه را نیز نداشته باشد، جاری خواهد بود.

از مفاد این ماده چنین نتیجه‌ ای می توان گرفت، که اگر زوج با داشتن توانایی مالی از پرداخت نفقه، خودداری نماید و یا در صورتی که به هر دلیل نتواند نفقه همسرش را پرداخت کند، زوج می‌تواند درخواست طلاق را به دادگاه ارائه کند و به زندگی مشترکشان خاتمه دهد.

آیا در دوران عقد نیز نفقه به زوجه تعلق می گیرد؟

عقد به دوره‌ای از زوجیت اطلاق می‌گردد که زوجین هنوز در زیر یک سقف زندگی را آغاز نکرده اند.

در این دوره از آنجایی که هنوز زندگی مشترکی شکل نگرفته و زوجین در تدارک شروع آن هستند، پرداخت نفقه نیز، موضوعیت نخواهد شد.

اما در صورتی که زوج پس از عقد، هیچ اقدامی جهت شروع زندگی انجام نداده باشد و همسرش را در بلاتکلیفی قرار داده باشد، زوجه می‌تواند برای دریافت نفقه ایام عقد، به دادگاه خانواده مراجعه نماید.

در این شرایط اگر زوجه هنوز باکره باشد، قادر خواهد بود از حق حبس خود استفاده نماید. این امر به معنای عدم ایفای وظایف زوجه در مقابل زوج تا هنگامی خواهد بود که نفقه او پرداخت گردد.

البته اگر در دوران عقد، رابطه جنسی بین زوجین برقرار شود و در این برقراری رابطه، بکارت زوجه زایل گردد، او دیگر مستحق دریافت نفقه خواهد بود.

شرایط مطالبه نفقه در طلاق توافقی، طلاق رجعی و طلاق بائن به چه نحوی است؟

 • در طلاق توافقی، تمامی موضوعات مربوط به حقوق زوجین، بر اساس توافق صورت می‌گیرد. در خصوص نفقه نیز، طرفین با هم به توافق می‌رسند که چه میزان نفقه ایام گذشته باید توسط زوج پرداخت گردد و در حضور وکیل خود این توافقات را به صورت کتبی ثبت و به قاضی دادگاه ارائه می نمایند.
 • طلاق رجعی به طلاقی گفته می‌ شود که زوج پس از جاری شدن صیغه طلاق تا قبل از پایان یافتن عده، می‌تواند از طلاق رجوع نماید و ادامه زندگی را، از سر بگیرد. در این خصوص، زوج باید از هنگام جاری شدن صیغه طلاق تا قبل از اتمام عده، نفقه زوجه را پرداخت نماید. البته اگر طلاق در حال نشوز زن واقع شده باشد، نفقه‌ای به او تعلق نمی گیرد.
 • طلاق بائن طلاقی است که در آن زندگی مشترک زوجین با جاری شدن صیغه طلاق پایان می یابد. در این مورد نفقه زمان حال (در زمان عده) به زوجه تعلق نخواهد گرفت.

آیا برای تنظیم شکایت بابت مطالبه نفقه به استفاده از خدمات وکیل نیاز است؟

مطالبه نفقه یکی از مسائل بسیار کاربردی و مهم در عقد دائم محسوب می شود، که پس از مهریه از اهمیت بالایی برخوردار است.

مطالبه نفقه دارای قوانین و مقررات خاصی است که ااشخاص عادی اطلاعات بسیار اندکی در مورد آن‌ها دارند. همچنین نفقه فرآیند دادرسی بسیار پیچیده‌ای دارد که گذر از آن‌ها، کار هر شخصی نیست.

مشاوران و وکلای دادگستری ااشخاصی هستند که در زمینه مسائل حقوقی، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می توانند در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حقوق خانواده، خصوصا موضوع نفقه، گره گشای موکل خود باشند.

از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکلای شکایت 24 در فرآیند مطالبه و دریافت نفقه :

 1. صرفه جویی در وقت و هزینه
 2. رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن
 3. رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به دادگاه
 4. تامین و حفظ حقوق زوجه در پروسه رسیدگی به درخواست طلاق

اگر می خواهید طرح شکایت شما در خصوص مطالبه نفقه به نتیجه مطلوبی برسد و حقوق از دست رفته تان را به دست آورید، به شما توصیه می کنیم که با یک وکیل مجرب در این حوزه حتما مشورت کنید.

اغلب بعضی از مسائل پیش می آید که شاید از نظر شما عادی جلوه کند ولی برعکس، بسیار مهم هستند و می توانند در روند پرونده تاثیر گذار باشند. وکیل با تجربه و صادق می تواند شما را در خصوص موارد یاد شده، آگاه نماید.

همچنین وکلای دادکستری قادرند در مورد کم و کیف تخلفات واقع شده و نحوه تنظیم دادخواست، شما را راهنمایی کنند و می تواند بررسی نمایند که آیا ادله و مدارک کافی برای اثبات شکایت، از سوی شما ارائه شده است یا خیر؟ علاوه بر آن وکلای مجرب و متخصص قادرند نتیجه احتمالی شکایت شما را  تا حدودی پیش بینی نمایند و در روند رسیدگی و تسریع آن، نقش موثر و مثبتی ایفا کنند.

پس اگر شما هم قصد طرح شکایت و مطالبه نفقه خود را دارید و می خواهید با یک وکیل درجه یک مشاوره داشته باشید، می توانید از طریق راه ارتباطی ما در شکایت 24، با مشاورین و وکلای متخصص در این زمینه ارتباط برقرار نمایید.

شکایت نفقه

چقدر فرصت برای طرح شکایت مطالبه نفقه وجود دارد؟

از آنجایی که جرم ترک انفاق از جرایم مستمر است، لذا مقید به فرصت و زمان خاصی نیست و هر موقع که زوج از پرداخت آن خودداری نماید و موجب عسرت و تنگ دستی زوجه گردد، امکان طرح شکایت به مراجع قضایی وجود خواهد داشت.

طرح شکایات ترک انفاق نیز حجم  زیادی از پرونده‌های قضایی دادگاه ها را به خود اختصاص داده است.

بنابراین آن جایی که متاسفانه همه روزه شاهد طرح اینگونه شکایات در محاکم قضایی مختلف هستیم، باید عنوان کرد که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح شکایت به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست و انجام کارشناسی های متعدد در این جرم احتمال زمان بر شدن آن را افزایش می دهد.

بنابراین نمی‌توان زمان مشخصی را بیان کرد. البته پیش گویی زمان در پرونده های حقوقی و کیفری در هر زمینه ای، در اغلب مواقع کاملا دقیق نیست. ولی مطمئنا کارشناسان و وکلای شاغل در این حوزه، با تجربه ای که در پیگیری وانجام پرونده های مختلف ترک انفاق کسب نموده اند، می توانند بهترین و سریع ترین مسیر را برای شما انتخاب نمایند.

برای شکایت مطالبه نفقه چه مدارکی باید به همراه داشته باشم؟

همانگونه که قبلا نیز ذکر شد، برای طرح شکایت شما باید تمامی مدارک و مستنداتی را که دلالت بر عدم پرداخت نفقه از شوهر است ارائه کنید و آن ها را به همراه شکواییه، حتما ضمیمه پرونده‌ نمایید.

توجه داشته باشید که بر اساس قانون، برای اثبات هر دعوایی از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می توان استفاده کرد هر چند علم و آگاهی قضات نیز در بسیاری از پرونده ها بی تاثیر نیست.

البته انجام یک مشاوره خوب و متناسب با مسیر شکایت پیش بینی شده، می تواند استفاده از ادله و راهکار منطقی تری را برای شما مشخص نماید.

نحوه تنظیم شکایت و پشتیبانی به چه صورت است؟

مطمئنا مطرح کردن هر شکایتی در زمینه های حقوقی یا کیفری یا اداری، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینه هایی شامل هزینه دادرسی و ثبت شکایت، هزینه های کارشناسی و غیره خواهد بود.

در پرونده ها مختلف دیده شده که شاکی یا خواهان پرونده بعد از پرداخت تمام هزینه ها و ثبت شکواییه، به دلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به محتویات پرونده برای ارائه استدلال های قوی چه در مقام دفاع و چه در مقام مطالبه حق، شکایتش با قرار رد مواجه و علاوه بر هدر رفت هزینه، زمان زیادی را نیز صرف فعالیتی بیهوده نموده است.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا