شکایت از اشخاص

شکایت طلاق از طرف زن چگونه است؟

زمانی که امکان ادامه زندگی مشترک میان زن و مرد وجود ندارد، درخواست طلاق از طرف یکی از آن ها یا هر دو طرف صورت می گیرد.

گاهی اوقات زن تصمیم به طلاق دارد اما مرد تمایلی به این کار نشان نمی دهد. در علم حقوق طلاق جز ایقاعات به شمار می رود، یعنی تنها با اراده یکی از طرفین عقد انجام می شود. به طور کلی در قانون ایران حق طلاق با مرد است و تا زمانی که مرد رضایت نداشته باشد، زن نمی تواند درخواست طلاق بدهد.

اما استثنائاتی در این زمینه وجود دارد که در صورت وجود شرایطی زوجه این اختیار را دارد تا بدون اجازه زوج تقاضای طلاق کند.

طلاق یکی از پدیده های ناگوار در جامعه ما محسوب می شود که می تواند ناشی از شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به وقوع بپیوندد.

همواره به جوانان توصیه می شود که در صورت اختلاف تصمیم به جدایی نگیرند و حتی الامکان به ادامه زندگی مشترک خود ادامه دهند. اما در مواردی زوجین تحت هیچ شرایطی نمی توانند با هم زندگی کنند و سازگاری بین آن ها وجود ندارد.

در این صورت طلاق آخرین راه و شاید بهترین روش برای جدایی زن و مرد به شمار رود که می توانند به صورت توافقی از هم جدا شوند.

طلاق در قانون ایران انواع مختلفی دارد که هر یک از شرایط و ضوابط خاصی برخوردار اند. با توجه به این که طلاق اراده ای یک طرفه از سوی مرد است، اما بدین معنا نیست که زن نتواند درخواست طلاق دهد یا طلاق از جانب زن صورت گیرد.

طلاق از جانب زن دشواری های خاص خود را دارد و باید شرایط قانونی وجود داشته باشد تا دادگاه با تقاضای زن موافقت کند.

اصولا فرآیند طلاق از طریق مراجع قانونی زمانبر است و باید مراحل آن به صورت کامل طی شود. دادگاه ها در ابتدا با درخواست طلاق طرفین موافقت نمی کنند و برای آن ها جلسات مشاوره ای برگزار می کنند.

هدف از برگزاری جلسات مشاوره ای این است که تا حد زیادی از درخواست طلاق زوجین جلوگیری شود و در نهایت به زندگی مشترک خود ادامه دهند.

در صورتی که شرایط و امکان درخواست طلاق برای زن وجود داشته باشد، وی می تواند با مراجعه به دادگاه و ارائه دلایل و مدارک کافی شکایت خود را به ثبت برساند. سپس به درخواست زوجه رسیدگی شده و در نهایت رای مقتضی از سوی دادگاه خانواده صادر می شود.

طلاق

شرایط شکایت طلاق از طرف زن

طلاق تنها با اراده مرد امکان پذیر است و اگر وی در این زمینه رضایت نداشته باشد، امکان وقوع آن وجود ندارد. مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر قانونی با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

در صورتی که مرد برای طلاق رضایت داشته باشد، به لحاظ قانونی اجازه زن تاثیر چندانی ندارد. به بیان دیگر مرد این اختیار را دارد تا مستقیما بدون اطلاع به همسر خود درخواست طلاق را به دادگاه ارائه کند. البته قانونگذار شرایطی را هم برای زنان در نظر گرفته است تا بتوانند تقاضای طلاق بدهند.

گاهی اوقات زندگی مشترک برای زن سخت و طاقت فرسا می شود و و از سوی دیگر، مخالفت زوج با طلاق می تواند آسیب های جدی به زوجه و زندگی مشترک وارد کند.

در صورتی که درخواست طلاق از طرف زن باشد، پذیرش این تقاضا به اوضاع و احوال مرد بستگی دارد. معمولا در این شرایط زوج با تقاضای طلاق موافقت می کند و طرفین بدون مشکل خاضی از هم جدا می شوند.

اما گاهی اوقات مرد موافقتی در مورد تقاضای طلاق ندارد و شرایط برای زن دشوار می شود. در قانون مدنی به موارد حق طلاق از سوی زن اشاره شده است که در ادامه به آن می پردازیم.

موارد شکایت طلاق از طرف زن

همانطور که ذکر شد، امکان شکایت طلاق از طرف زن وجود دارد. اما ممکن است این سوال مطرح شود که تحت چه شرایطی زن می تواند درخواست طلاق دهد؟

در قانون مدنی به موارد طلاق از جانب زن اشاره شده که هر کدام از شرایط خاصی برخوردار هستند. موارد امکان طلاق به درخواست زوجه به شرح زیر می باشد:

وکالت در طلاق

یکی از موارد امکان درخواست طلاق از طرف زوجه، وکالت در طلاق می باشد. وکالت در طلاق می تواند به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج لحاظ شود. به این صورت که زوجین می توانند در زمان عقد ازدواج با هم توافق کنند تا وکالت در طلاق به طور دائم به زن داده شود و همچنین در عقد نامه درج شود.

ماده 1119 قانون مدنی در این زمینه بیان می کند: طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه‌ سازد.

مطابق ماده مزبور یکی از موارد طلاق از طرف زن آن است که زوج به زوجه وکالت دهد تا با تحقق شرایطی مانند ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه سازد و طلاق خود را از مرد بگیرد.

وکالت در طلاق به این معناست که زن از طرف مرد می تواند هر زمان که تمایل داشت درخواست طلاق بدهد. البته در وکالت نامه مرد می تواند شرایطی را ذکر کند که در صورت حصول آن ها زن حق طلاق خواهد داشت.

در این صورت اگر شرایط مندرج در وکالت نامه به صورت کامل اجرا نشوند، زوجه حق تقاضای طلاق نخواهد داشت. حال ممکن است وکالت در طلاق به صورت مطلق باشد؛ یعنی زوجه تحت هر شرایطی می تواند خود را مطلقه سازد.

در وکالت نامه طلاق به نحو مطلق، شرایطی از سوی مرد در نظر گرفته نشده است و به همین جهت زن می توان به راحتی درخواست طلاق بدهد.

به هر حال یکی از موارد درخواست طلاق از طرف زن، وکالت در طلاق بوده که این وکالت می تواند مطلق یا مشروط به حصول شرایط خاصی باشد.

عدم پرداخت نفقه

عدم پرداخت نفقه

نفقه یکی از حق و حقوق قانونی و شرعی زن در دوران زندگی مشترک محسوب می شود که باید از طرف مرد پرداخت شود. البته در شرایطی امکان عدم تعلق نفقه به زوجه وجود دارد که در این صورت مرد می تواند از انجام آن امتناع ورزد. حال یکی از مواردی که حق طلاق را برای زن به وجود می آورد، عدم پرداخت نفقه از جانب زوج می باشد.

به موجب ماده 1129 قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید، ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

مطابق این ماده، تحت هر شرایطی اگر پرداخت نفقه از جاناب مرد صورت نگیرد، زن می تواند به راحتی تقاضای طلاق بدهد. حتی اگر زوجه از توانایی مالی برای پرداخت نفقه برخوردار نباشد، باز هم حق طلاق برای زوجه به وجود می آید.

در مواردی مرد از تمکن مالی برخوردار است، اما عمدا از پرداخت نفقه امتناع می کند که در این صورت زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه شکایت طلاق را تنظیم نماید.

بین حالتی که زوج عمدا نفقه زوجه را پرداخت نمی کند و موردی که زوج توانایی پرداخت نفقه را ندارد، تفاوتی نمی کند. در هر صورت عدم پرداخت نفقه شرایط را برای شکایت طلاق از جانب زن فراهم می کند.

عسر و حرج زوجه

عسر و حرج زوجه شرط دیگر برای شکایت طلاق از طرف زن به شمار می رود. منظور از عسر و حرج زوجه این است که امکان ادامه زندگی برای زن وجد ندارد و زندگی با مرد برای او طاقت فرسا و سخت شده است.

در واقع ممکن است شرایطی در زندگی مشترک زوجین حاصل شود که ادامه زندگی را برای زوجه دشوار می کند. در این صورت زن می تواند از طریق مراجع قانونی شکایت طلاق را مطرح کند.

ماده 1130 قانون مدنی عسر و حرج را این گونه تعریف کرده است: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

  1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
  2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
  3. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
  4. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
  5. ابتلای زوج به بیماری ‌های صعب ‌العلاج روانی یا هر عارضه‌ صعب ‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

در ارتباط با ضرب و شتم زوجه باید به این نکته توجه کرد که اثبات آن در دادگاه تحت شرایط خاصی صورت می گیرد. اگر زوجه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قصد شکایت از همسر خود را دارد، باید ابتدا به پزشکی قانونی مراجعه کند تا وقوع این حادثه به اثبات برسد. سپس با دریافت گواهی از سوی پزشکی قانونی آن را در اختیار دادگاه قرار می دهد و در این صورت به راحتی زوجه می تواند خود را مطلقه کند.

موارد فوق می تواند حق طلاق را برای زوجه ایجاد کند. در این صورت زوجه باید در محضر دادگاه وقوع چنین رفتار هایی را به اثبات برساند.

اگر هر یک از این مصادیق برای دادگاه محرز نشوند، درخواست شکایت طلاق از سوی زن پذیرفته نخواهد شد.

لازم به ذکر است که مصادیق عسر و حرج تنها به موارد ذکر شده در ماده 1130 قانون مدنی محدود نمی شوند، بلکه مواردی دیگر که عسر و حرج زوجه را ثابت کند نیز از موارد طلاق از طرف زن محسوب خواهد شد.

طلاق

غیبت بیش از چهار سال

برای شخصی که مطابق قانون غایب مفقودالاثر است، غیبت بیش از چهار سال می تواند حق طلاق را برای زن ایجاد کند. غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت طولانی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

به موجب ماده 1029 قانون مدنی: هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت حاکم او را طلاق می دهد.

لازم به ذکر است که اگر شخصی به دلایل مختلف از خانواده و زندگی خود دور بوده ولی اطلاعاتی از او در دسترس باشد، غایب مفقود الاثر به شمار نمی رود و در صورت غیبت بیش از چهار سال برای زن حق طلاق ایجاد نخواهد شد.

به طور مثال شخصی به دلیل شرایط کاری خود مجبور است چند سال در نقطه دیگری از کشور حضور داشته باشد و به همین جهت از زندگی خود دور است. در این صورت با اطلاع داشتن زوجه از این شرایط، نمی توان به واسطه غیبت بیش از چهار سال او، حق طلاق را برای زن در نظر گرفت.

حال اگر شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در این صورت دادگاه اقدام به نشر آگهی به ترتیب مذکور خواهد کرد و بعد از گذشتن یک سال از تاریخ نخستین آگهی، در صورتی که خبری از غایب نرسیده باشد، حکم به طلاق می دهد.

مرجع صالح به رسیدگی شکایت طلاق از طرف زن

قاعدتا رسیدگی به دعاوی طلاق در صلاحیت دادگاه های خانواده است. در صورتی که شرایط شکایت طلاق فراهم باشد، زن درخواست خود را به دادگاه ارائه می دهد.

طرح دعاوی حقوقی از جمله طلاق از طریق ارائه دادخواست به مراجع قضایی صالح صورت می گیرد. زوجه برای شکایت طلاق ابتدا باید دادخواستی متناسب با موضوع دعوا تنظیم کند. در دادخواست طلاق باید تمام مشخصات و اطلاعات زوج و زوجه درج شود.

همچنین دلایل و مدارک لازم نیز ضمیمه دادخواست گردد. در شکایات مربوط به طلاق علی الاصول زوجه خواهان و زوج خوانده دعوا معرفی می شود. بعد از تنظیم دادخواست ابتدا باید در دفاتر الکترونیک قضایی به ثبت برسند. سپس دادخواست طلاق به دادگاه خانواده فرستاده می شود تا بررسی های لازم صورت گیرد.

در صورتی که دادخواست ارائه شده مشکل خاصی نداشته باشد، توسط مدیر دفتر دادگاه ثبت شده و زمان وقت رسیدگی تعیین می شود. زوجین باید در مهلت مقرر در جلسات دادرسی حضور پیدا کنند تا شکایت طرح شده مورد رسیدگی قرار گیرد.

چنانچه درخواست طلاق از طرف زن پذیرفته شود، دادگاه گواهی عدم سازش را صادر کرده که زوجین از طریق آن می توانند با مراجعه به دفتر خانه، طلاق خود را رسما ثبت کنند. لازم به ذکر است که پروسه صدور گواهی طلاق از سوی دادگاه طولانی است و گاهی اوقات تا چندین ماه به طول می انجامد.

با توجه به این که دادخواست نویسی، اصول و مقررات خاص خود را دارد، به شما پیشنهاد می کنیم تهیه و تنظیم دادخواست طلاق را در اختیار سایت شکایت 24 قرار دهید.

طلاق

نحوه تنظیم دادخواست شکایت طلاق

در زمان تنظیم دادخواست طلاق باید تمام تشریفات قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی رعایت شود. اصولا دادخواست نویسی توسط وکلا و کارشناسان حقوقی مجرب انجام می شود و باید کلیه شرایط و ضوابط قانونی در آن رعایت شود.

با توجه به این که دادخواست نویسی، اصول و مقررات خاص خود را دارد، به شما پیشنهاد می کنیم تهیه و تنظیم دادخواست شکایت طلاق را در اختیار سایت شکایت 24 قرار دهید.

شکایت 24 با تجربه چندین ساله در زمینه تنظیم انواع اوراق قضایی نظیر شکوائیه، دادخواست، لوایح دفاعیه و غیره می تواند شما را در ارائه انواع دادخواست نظیر شکایت طلاق یاری نماید. با توجه به این که تنظیم دادخواست مستلزم رعایت اصول و تشریفات قانونی است، به شما توصیه می کنیم تهیه این گونه اوراق قضایی را به سامانه ما بسپارید.

مشاوره حقوقی برای طرح شکایت طلاق از طرف زن

طرح دعاوی خانواده پیچیدگی های خاص خود را دارند و قطعا داشتن اطلاعات و دانش حقوقی می تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد. متاسفانه بسیاری از مسائل و مشکلات پیش آمده در حوزه طلاق به دلیل عدم اطلاع از راه و روش های قانونی و حقوقی می باشد و به همین جهت وجود وکیل و یا مشاور و کارشناس حقوقی مجرب می تواند در این زمینه موثر باشد.

طرح شکایت طلاق در دادگاه اصول و روش های خاص خود را دارد و باید از مشاوره های تخصصی حقوقی در این زمینه بهره مند شوید.

در صورتی که برای طرح شکایت طلاق نیاز به مشاوره حقوقی دارید، راه حل مناسب برای شما استفاده از خدمات و سرویس های متنوع سامانه شکایت 24 می باشد که می توانیم شما را در تمام مراحل شکایت راهنمایی کنیم.

طرح شکایت طلاق اصولا کمی زمانبر و نیازمند رعایت یکسری شرایطی است که بدون بهره گیری از کارشناسان و مشاوران حقوقی مجرب عملا روند رسیدگی را دشوار می کند.

سامانه شکایت 24 با بهره مندی از مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص در امور حقوقی و کیفری و ارائه خدماتی نظیر مشاوره های تخصصی حقوقی، می تواند شما را در تمامی مراحل ثبت شکایت راهنمایی نماید. مشاوره حقوقی برای طرح شکایت طلاق توسط سایت شکایت 24 به صورت تخصصی انجام می شود و یقینا به راحتی می توانید اقدام به شکایت نمایید.

آیا امکان طلاق از جانب زن وجود دارد؟

بله، در صورت وجود شرایط قانونی امکان طلاق از جانب زن وجود دارد.

تحت چه شرایطی زن می تواند تقاضای طلاق کند؟

در صورت وجود شرایطی مانند وکالت در طلاق، عدم پرداخت نفقه زوجه، غیبت بیش از چهار سال و عسر و حرج زوجه درخواست طلاق از طرف زن امکان پذیر است.

نحوه طرح شکایت طلاق از طرف زن چگونه است؟

در صورت وجود شرایط قانونی زوجه می تواند با ارائه دادخواست طلاق به دادگاه خانواده، شکایت خود را مطرح کند.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۴ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا